Tên đề tài
Tổ chức công tác kế toán nhập, xuất và bảo quản nguyên vật liệu tại Công ty in Hàng không
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NHẬP, XUẤT VÀ BẢO QUẢN NGUYÊN VẬT LIỆU 3
I. Khái niệm, đặc điểm, tầm quan trọng của tổ chức kế toán trong quá trình quản lý sản xuất kinh doanh 3
1. Khái niệm và đặc điểm Nguyên vật liệu 3
2. Vai trò của tổ chức kế toán Nguyên vật liệu trong quá trình quản lý sản xuất kinh doanh 4
II. Yêu cầu quản lý Nguyên vật liệu và nhiệm vụ hạch toán Nguyên vật liệu trong các doanh nghiêp: 5
1. Yêu cầu quản lý Nguyên vật liệu 5
2. Nhiệm vụ hạch toán Nguyên vật liệu: 6
III. Phân loại và tính giá Nguyên vật liệu 7
1. Phân loại Nguyên vật liệu 7
1.1. Phân loại căn cứ vào nội dung kinh tế, vai trò và tác dụng của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất – kinh doanh 7
1.2.Phân loại theo mục đích sử dụng: 8
1.3.Phân loại theo nguồn gốc hình thành Nguyên vật liệu: 8
2. Đánh giá Nguyên vật liệu: 9
2.1. Đánh giá Nguyên vật liệu theo giá thực tế: 9
2.1.1.Xác định trị giá vốn thực tế Nguyên vật liệu nhâp kho 9
2.1.2.Xác định giá vốn thực tế của Nguyên vật liệu xuất kho: 11
2.2. Đánh giá theo giá hạch toán: 14
IV. Hạch toán chi tiết Nguyên vật liệu 15
1. Chứng từ kế toán 15
2. Sổ kế toán chi tiết Nguyên vật liệu 16
3. Phương pháp kế toán chi tiết Nguyên vật liệu: 16
3.1. Phương pháp ghi thẻ song song: 17
3.2. Phương pháp ghi sổ đối chiếu luân chuyển 18
3.3. Phương pháp ghi sổ số dư 20
V. Hạch toán tổng hợp Nguyên vật liệu 21
1. Các phương pháp hạch toán tổng hợp về Nguyên vật liệu 21
1.1. Phương pháp kê khai thường xuyên (KKTX) 22
1.2. Phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK) 22
2. Hạch toán tổng hợp về Nguyên vật liệu theo phương pháp KKĐK 23
2.1. Tài khoản sử dụng 23
2.1.1. Tài khoản 152 “Nguyên liệu, vật liệu” 23
2.1.2. Tài khoản 151 “ Hàng mua đang đi đường” 24
2.1.3. Tài khoản 611 “ Mua hàng” 24
2.1.4. Tài khoản 133 “ Thuế GTGT được khấu trừ” 25
2.1.5. Tài khoản 331 “ Phải trả người bán” 25
2.2. Hạch toán nghiệp vụ nhập kho Nguyên vật liệu 26
2.2.1. Nguyên vật liệu thu mua nhập kho 26
2.2.2. Nhập kho Nguyên vật liệu từ các nguồn khác 29
2.3. Hạch toán nghiệp vụ xuất kho Nguyên vật liệu: 30
2.4. Hạch toán kết quả kiểm kê cho Nguyên vật liệu 31
3. Hạch toán tổng hợp Nguyên vật liệu theo phương pháp KKĐK 34


PHẦN II: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN NHẬP, XUẤT VÀ BẢO QUẢN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY IN HÀNG KHÔNG. 36
I. Đặc điểm, tình hình chung của công ty in hàng không: 36
1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty in Hàng không: 36
2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 39
2.1. Chức năng 39
2.2. Nhiệm vụ 39
3. Tổ chức mạng lưới hoạt động của công ty 39
4. Tình hình về vốn của công ty 40
5. Tổ chức bộ máy và dây truyền công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty In Hàng không: 41
5.1. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty In Hàng không 41
5.2. Dây truyền công nghệ sản xuất sản phẩm 44
6. Tổ chức công tác kế toán của công ty In Hàng không 45
6.1. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán 45
6.2. Hình thức kế toán áp dụng và các sổ kế toán tại công ty In Hàng không 45
6.3. Bộ máy kế toán của công ty In Hàng không 47
7. Khái quát chung về Nguyên vật liệu sử dụng tại công ty In Hàng không 48
8. Đánh giá Nguyên vật liệu tại công ty In Hàng không 49
8.1. Tính giá Nguyên vật liệu nhập kho 50
8.2. Tính giá Nguyên vật liệu xuất kho 50
II. Thực trạng công tác kế toán nhập, xuất và bảo quản Nguyên vật liệu tại công ty In Hàng không 52
1. Công tác quản lý Nguyên vật liệu tại công ty 52
2. Công tác kế toán 53
2.1 Hạch toán chi tiết Nguyên vật liệu. 53
2.1.1 Chứng từ kế toán sử dụng. 53
2.1.2. Phương pháp hạch toán chi tiết 54
2.2. Hạch toán thu mua và nhập kho Nguyên vật liệu 66
2.3. Hạch toán quá trình xuất kho 75
2.4. Hạch toán thừa, thiếu sau khi kiểm kê: 85


PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY IN HÀNG KHÔNG 87
I. Đánh giá chung về công tác quản lý và hạch toán Nguyên vật liệu tại công ty in hàng không 87
1. Đánh giá công tác quản lý Nguyên vật liệu 87
1.1. Những ưu điểm 87
1.2. Những hạn chế 88
2. Đánh giá công tác hạch toán Nguyên vật liệu tại công ty 89
2.1. Những ưu điểm 89
2.2. Những hạn chế 90
II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán Nguyên vật liệu tại công ty in Hàng không 92
1. Kiến nghị thứ nhất 92
2. Kiến nghị thứ hai 93
3. Kiến nghị thứ ba 94
4. Kiến nghị thứ tư 94
III. Một số phương hướng nhằm giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm 96
KẾT LUẬN 98


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán nhập, xuất và bảo quản nguyên vật liệu tại Công ty in Hàng không
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán nhập, xuất và bảo quản nguyên vật liệu tại Công ty in Hàng không sẽ giúp ích cho bạn.