Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 20
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: CƠ SỞ Lí LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP. 3

I. Chi phớ sản xuất 3
1. Khỏi niệm 3
2.Phõn loại 3
2.1. Phõn loại chi phớ theo yếu tố 3
2.2. Phõn loại chi phớ theo khoản mục trong giỏ thành 4
2.3. Phân loại chi phí theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí 4
2.4. Phân loại chi phí theo mối quan hệ với khối lượng công việc và sản phẩm hoàn thành 5
3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 5
3.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 5
3.1.1. Đặc điểm quy trỡnh cụng nghệ 6
3.1.2. Loại hỡnh sản xuất 6
3.1.3. Yờu cầu và trỡnh độ quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh. 6
3.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 6
II. Giỏ thành 7
1.Khỏi niệm 7
2.Phõn loại 7
2.1. Phân loại giá thành theo thời điểm tính và nguồn số liệu 8
2.2. Phõn loại giỏ thành theo khoản mục chi phớ 8
3.Phương pháp tính giá thành 8
3.1. Phương pháp giản đơn: 8
3.2. Phương pháp tổng cộng chi phí 9
3.3. Phương pháp hệ số 9
3.4. Phương phỏp tỷ lệ 9
3.5. Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ 10
3.6. Phương phỏp liờn hợp 10
4.Mối quan hệ giữa chi phớ và giỏ thành sản phẩm 10
III. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 11
1. Chứng từ, sổ sách kế toán để phục vụ tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm 11
1.1. Chứng từ kế toỏn 11
1.2. Sổ kế toỏn 12
1.2.1. Hỡnh thức sổ kế toỏn Nhật ký - Sổ cỏi 12
1.2.2. Hỡnh thức sổ kế toỏn Chứng từ ghi sổ 13
1.2.3. Hỡnh thức sổ kế toỏn Nhật ký chung 14
1.2.4. Hỡnh thức sổ kế toỏn Nhật ký - Chứng từ 16
2. Tài khoản và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 17
2.1. Tài khoản tập hợp chi phớ sản xuất: 17
2.2. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất: 17
2.2.1.Kế toỏn chi phớ sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên: 17
2.2.2. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ: 22
3. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 25
3.1. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu chính. 25
3.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo sản lượng ước tính tương đương. 26
3.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo 50% chi phí chế biến. 26
3.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hoặc theo chi phí trực tiếp. 27
3.5. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức hoặc kế hoạch. 27
4. Bảng tớnh giỏ thành sản phẩm 27
PHẦN II. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CễNG TY 20 29
I. Tổng quan về Cụng ty 20 29
1.Tư cách pháp nhân 29
2.Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển 29
3.Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 20 qua 1 số năm 31
II.Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 20 31
1.Chức năng và nhiệm vụ sản xuất hiện nay của Công ty 31
2.Đặc điểm về thị trường 32
2.1. Thị trường đầu vào 32
2.2. Thị trường đầu ra 32
3.Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 33
4.Quy trỡnh cụng nghệ sản xuất sản phẩm 33
III.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 34
1.Mụ hỡnh tổ chức bộ mỏy quản lý 34
2.Đặc điểm và chức vụ của các phũng ban 35
2.1. Ban Giỏm đốc Cụng ty 35
2.2. Phũng Kế hoạch tổ chức sản xuất 36
2.3. Phũng Xuất nhập khẩu 36
2.4. Phũng Chớnh trị 36
2.5. Phũng Kỹ thuật cụng nghệ 36
2.6. Phũng Tài chớnh kế toỏn 36
2.7. Văn phũng 37
IV. Đặc điểm tổ chức cụng tỏc kế toỏn và bộ mỏy kế toỏn của Cụng ty 20 37
1. Mụ hỡnh tổ chức bộ mỏy kế toỏn 37
2. Chế độ kế toán Công ty áp dụng 40
3. Trỡnh tự ghi sổ kế toỏn 40
V. Thực trạng kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại Cụng ty 20 41
1. Chi phớ sản xuất 41
1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 41
1.2. Phõn loại chi phớ sản xuất 42
1.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 42
2. Giỏ thành 43
2.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 43
2.2. Kỳ tớnh giỏ thành 44
2.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 44
3. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 45
3.1. Chứng từ, sổ sách kế toán để phục vụ tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 45
3.1.1. Hệ thống chứng từ sử dụng 45
3.1.2. Hỡnh thức sổ kế toỏn 45
3.2. Tài khoản và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 46
3.2.1. Hệ thống tài khoản sử dụng 46
3.2.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 47
3.3. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 73
3.4. Bảng tớnh giỏ s ản phẩm
PHẦN III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CễNG TY 20 76
1.Đánh giá thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 76
1.1.Ưu điểm 76
1.2.Những tồn tại 79
2.Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại Cụng ty 20 80
KẾT LUẬN 85


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 20
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 20 sẽ giúp ích cho bạn.