Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Huyền Anh
MỤC LỤC

Trang
Lời nói đầu 1
Phần I: Những vấn đề lý luận chung về vật liệu và kế toán nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp sản xuất
3
I. Sự cần thiết khách quan phải quản lý và tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong các DNSX
3
1. Khái niệm, đặc điểm và vị trí của NVL trong quá trình SXKD 3
2. Yêu cầu của việc quản lý NVL trong quá trình SXKD 4
3. Nhiệm vụ của kế toán NVL trong DNSX 5
II. Phân loại, đánh giá NVL 7
1. Phân loại nguyên vật liệu 7
2. Đánh giá nguyên vật liệu 9
2.1. Tính giá vật liệu theo giá thành thực tế của vật liệu nhập kho 9
2.2. Tính trị giá vốn vật liệu xuất kho 10
III. Kế toán tổng hợp nhập, xuất nguyên vật liệu trong các DNSX 14
1. Đặc điểm của phương pháp kê khai thường xuyên 15
2. Tài khoản kế toán sử dụng 15
3.Trình tự kế toán các trường hợp tăng NVL 16
4. Trình tự kế toán các trường hợp giảm NVL 19
IV. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu trong DNSX ( áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho)
23
1. Tổ chức chứng từ kế toán và hạch toán ban đầu 23
2. Sổ chi tiết vật liệu 24
3. Các phương pháp kế toán chi tiết vật liệu trong DNSX 24
3.1. Phương pháp thẻ song song 25
3.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 26
3.3. Phương pháp sổ số dư 28
Phần II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Bia Huyền Anh
34
I. Một số đặc điểm tình hình chung của công ty bia Huyền Anh 34
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 34
2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 36
II. Đặc điểm tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý của Công ty 38
1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh ở Công ty 38
2.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 41
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 42
4. Chứng từ và sổ kế toán 43
5. Hình thức ghi sổ 44
6. Thủ tục nhập xuất kho vật liệu 46
III. Công tác hạch toánchi tiết nguyên vật liệu ở công ty Bia Huyền Anh 59
1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại công ty 59
2. Phân loại nguyên vật liệu 60
3. Đánh giá nguyên vật liệu 60
4. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ 61

IV. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu ở công ty Bia Huyền Anh 69
1. Hạch toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu 70
2. Hạch toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu 71
Phần III. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Bia Huyền Anh 87
I. Những nhận xét đánh giá về tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở công ty. 87
1. Những nhận xét đánh giá chung 87
2. Những nhận xét đánh giá cụ thể về kế toán công tác nguyên vật liệu 89
II. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty 91
1. Ý kiến về lập sổ danh điểm vật liệu 91
2. Ý kiến về tính gí vật liệu xuất kho 92
3. Ý kiến về sử dụng tài khoản và tổ chức ghi chép kế toán 93
4. Ý kiến về xây dựng định mức hao hụt nguyên vật liệu 94
5. Ý kiến về lập dự phòng giảm giá nguyên vật liệu 94
Kết luận 95


Xem Thêm: Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Huyền Anh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Huyền Anh sẽ giúp ích cho bạn.