Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đoàn Thành - Thực trạng và giải pháp
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
ĐOÀN THÀNH 1
1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 1
1.2 ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ 3
1.3 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN 6
1.3.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 6
1.3.2 Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán 8
CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐOÀN THÀNH 12
2.1 ĐẶC ĐIỂM NGUYÊN VẬT LIỆU, QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU, PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU 12
2.1.1 Đặc điểm nguyên vật liệu 12
2.1.1 Quản lý nguyên vật liệu 12
2.1.3 Phân loại nguyên vật liệu 15
2.1.4 Đánh giá nguyên vật liệu 16
2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 19
2.2.1 Hạch toán nhập, xuất nguyên vật liệu trên hệ thống chứng từ kế toán 19
2.2.2 Hạch toán nhập, xuất nguyên vật liệu trên hệ thống sổ kế toán 25
2.3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU NHẬP - XUẤT - TỒN 34
2.3.1 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 34
2.3.2 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 38

CHƯƠNG III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN
CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐOÀN THÀNH 44

3.1 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG 44
3.1.1 Những ưu điểm 45
3.1.2 Những hạn chế 47
3.2 GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THỊÊN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY 49
3.2.1 Về quản lý nguyên vật liệu 49
3.2.2 Về lĩnh vực kế toán 49
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đoàn Thành - Thực trạng và giải pháp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đoàn Thành - Thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.