Hoàn thiện kiểm toán báo cáo kết quả kinh doanh trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán
MỤC LỤC


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC SƠ ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I 3
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC) 3

1.1. Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty 3
1.1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và cỏc giai đoạn phát triển của Công ty 3
1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 5
1.1.3. Tỡnh hỡnh hoạt động kinh doanh của Công ty vài năm gần đây 7
1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty 8
1.2.1. Đội ngũ nhõn viờn 8
1.2.2. Tổ chức bộ mỏy quản lý 9
1.2.3. Tổ chức bộ mỏy kế toỏn 13
1.3. Đặc điểm công tác kiểm toán tại Công ty 15
1.3.1. Cỏc dịch vụ cung cấp 15
1.3.2. Khỏch hàng của Cụng ty 15
1.3.3. Quy trỡnh kiểm toỏn tại Cụng ty 16
1.3.3.1. Khảo sát, đánh giá khách hàng 16
1.3.3.2. Thỏa thuận cung cấp dịch vụ 17
1.3.3.3. Lập kế hoạch kiểm toỏn 17
1.3.3.4. Thực hiện kế hoạch kiểm toỏn 19
1.3.3.5. Kết thỳc kiểm toỏn 20
1.3.3.6. Quỏ trỡnh kiểm soỏt chất lượng kiểm toán 20
CHƯƠNG II 22
THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC) 22

2.1. Giới thiệu về Cụng ty TNHH A&T và Cụng ty CPTM Vạn Xuõn 22
2.2. Quy trỡnh kiểm toỏn Bỏo cỏo kết quả kinh doanh trong quy trỡnh kiểm toỏn Bỏo cỏo tài chớnh Cụng ty TNHH A&T và Cụng ty CPTM Vạn Xuõn tại Cụng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) 23
2.2.1. Lập kế hoạch kiểm toỏn 23
2.2.1.1. Lập kế hoạch kiểm toán chiến lược 23
2.2.1.2. Lập kế hoạch kiểm toỏn tổng quỏt 23
2.2.1.3. Lập kế hoạch kiểm toỏn chi tiết 23
2.2.1.3.1. Kiểm toỏn doanh thu bỏn hàng và cung cấp dịch vụ 23
2.2.1.3.2.Kiểm toỏn giỏ vốn hàng bỏn 27
* Mục tiờu: 27
2.2.1.3.3. Kiểm toỏn chi phớ bỏn hàng và chi phớ quản lý doanh nghiệp 28
2.2.1.3.4. Kiểm toỏn doanh thu và chi phớ tài chớnh, thu nhập khỏc, chi phớ khỏc 30
* Mục tiờu: 30
2.2.1.3.5. Kiểm toán thuế đầu ra và thuế thu nhập doanh nghiệp 34
* Mục tiờu: 34
2.2.2. Thực hiện kế hoạch kiểm toỏn 37
2.2.2.1. Các ký hiệu, đánh số tham chiếu trờn giấy tờ làm việc 37
2.2.2.2. Kiểm toỏn khoản mục doanh thu 37
2.2.2.3. Kiểm toỏn giỏ vốn hàng bỏn 51
2.2.2.4. Kiểm toán chi phí hoạt động 53
2.2.2.5. Kiểm toỏn thu nhập khỏc và chi phớ khỏc 66
2.2.2.6. Kiểm toán nghĩa vụ thanh toán với nhà nước 67
2.2.2.7. Tổng hợp kết quả kiểm toỏn cỏc khoản mục 69
2.3. Tổng kết quy trỡnh kiểm toỏn Bỏo cỏo kết quả kinh doanh trong quy trỡnh kiểm toỏn Bỏo cỏo tài chớnh tại Cụng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chớnh Kế toỏn và Kiểm toỏn (AASC) 69
CHƯƠNG III 71
NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC) 71

3.1. Nhận xét, đánh giá chung về Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toỏn (AASC) 71
3.2. Nhận xột về kiểm toỏn Bỏo cỏo kết quả kinh doanh trong quy trỡnh kiểm toỏn Bỏo cỏo tài chớnh tại Cụng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) 73
3.3. Một số kiến nghị 74
3.3.1. Thụng tin về hệ thống kiểm soỏt nội bộ 74
3.3.2. Chọn mẫu trong kiểm toỏn 75
3.3.3. Việc ghi chộp và cỏc giấy tờ làm việc của kiểm toỏn viờn 76
KẾT LUẬN 78


Xem Thêm: Hoàn thiện kiểm toán báo cáo kết quả kinh doanh trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kiểm toán báo cáo kết quả kinh doanh trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công sẽ giúp ích cho bạn.