Kế toán tài sản hữu hình
LỜI MỞ ĐẦU
Tất cả các nền kinh tế đều dựa trên cơ sở nguồn lực khan hiếm. Vì vậy trong quá trình hoạt động mọi chủ thể kinh tế đều phải có một hệ thống quản lý, giám sát và đánh giá hiệu quả quá trình sử dụng nguồn lực của mình. Với choc năng là phản ánh và kiểm tra tất cả những nghiệp vụ kinh tế phát sinh; Kế toán là một trong những công cụ quản lý tài chính quan trọng và có hiệu quả là chế độ hạch toán kế toán . Bởi vậy, hạch toán kế toán nói chung, hạch toán kế toán tài sản cố định nói riêng không nằm ngoài mục đích trên.
Tài Sản Cố Định ( TSCĐ ) là một bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở, vật chất kỹ thuật của hoạt động khinh doanh đồng thời cũng là một bộ phận, là yếu tố cơ bản nhất của hoạt động sản xuất kinh doanh. TSCĐ giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm. Đối với một doanh nghiệp TSCĐ là điều kiện cần thiết để giảm nhẹ sức lao động, nó thể hiện cơ sở vật chát kỹ thuật, trình độ công nghệ, năng lực sản xuất và thế mạnh của doanh nghiệp trong mọi thời kỳ biến đổi và phát triển của nền kinh tế nói chung và của một doanh nghiệp nói riêng. trong điều kiện khoa học kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp thì vai trò của TSCĐ lại càng đáng kể. Trên thực tế vấn đè không chỉ đơn giản là chỉ có thể sử dụng TSCĐ mà quan trọng là phải bảo toàn, phát triển và sử dụng có hiệu quả TSCĐ. Muốn vậy phảI quản lý chặt chẽ đối với TSCĐ từ tình hình tăng giảm cả về số lượng và giá trị đến tình hình sử dụng hợp lý, đầy đủ, phát huy hết công suất của TSCĐ, tạo điều kiện hạ giá thành sản phẩm, thu hồi vốn đầu tư để táI sản xuất, từ đó góp phần thúc đẩy sản xuất. Chính vì vậy cần thiết phải tổ chức tốt công tác quản lý TSCĐ, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ.
Trên tinh thần đó Công ty TNHH Xây Lắp & TM Điện Biên cũng đứng trước một vấn đề là làm thế nào để quản lý và sử dụng có hiệu quả năng lực sản xuất hiện có. Cho đến nay việc sản xuất kinh doanh của công ty đã có những bước tiến đáng kể. Để có được những tiến bộ đó là nhờ một phần không nhỏ của việc quản lý sử dụng có hiệu quả.
Nhận thức rõ được ý nghĩa và tầm quan trọng của TSCĐ trong quá trình sản xuất kinh doanh, việc tổ chức, quản lý và sử dụng có hiệu quả TSCĐ là một yêu càu cần thiết của các doanh nghiệp . Chính vì vậy trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Xây Lắp & TM Điện Biên em đã chon đề tài "KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH "


Xem Thêm: Kế toán tài sản hữu hình
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tài sản hữu hình sẽ giúp ích cho bạn.