Tổ chức công tác kế toán CPSX & tính GTSP tại C.ty Vận tải ô tô số 3
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 2
1. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 2
1.1 Khái niệm chi phí sản xuất 2
1.2 Phân loại chi phí sản xuất 3
1.3 Đối tượng tập hợp chi phí 4
1.4 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 5
1.4.1. Kế toán chi phí sản xuất trong trường hợp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 5
1.4.2. Kế toán chi phí sản xuất trong trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 9
1.5 Đánh giá sản phẩm dở dang 10
1.5.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí NVL trực tiếp 11
1.5.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 11
1.5.3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức 12
2. KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 12
2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm 12
2.2 Các loại giá thành sản phẩm 13
2.3 Đối tượng tính giá thành 13
2.4 Kỳ tính giá thành 14
2.5 Các phương pháp tính giá thành 14
2.5.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn 14
2.5.2. Phương pháp tính giá thành phân bước 15
2.5.3. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 16
2.5.4. Phương pháp tính giá thành theo hệ số 17
2.5.5. Phương pháp tính giá thành theo tỉ lệ 17
2.5.6. Phương pháp loại trừ chi phí 18
2.5.7. Phương pháp tính giá thành định mức 18
CHƯƠNG 2 - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY IN CÔNG ĐOÀN 19

1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY IN CÔNG ĐOÀN 19
1.1 Quá trình hình thành, phát triển của Công ty in Công đoàn 19
1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý của Công ty 21
1.2.1 Đặc điểm quy trình công nghệ 21
1.2.2 Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty 22
1.3 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty. 22
2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY IN CÔNG ĐOÀN. 24
2.1. Đặc điểm, yêu cầu quản lý chi phí sản xuất 24
2.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở Công ty in Công đoàn 25
2.2.1. Cấu thành chi phí 25
2.2.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 25
2.2.3. Phương pháp tập hợp chi phí 26
2.3. Tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm tại Công ty in CĐ 43
2.3.1. Công tác quản lý giá thành tại Công ty. 43
2.3.2. Đối tượng tính giá thành. 43
2.3.3. Đánh giá sản phẩm làm dở 43
2.3.4. Phương pháp tính giá thành 43
CHƯƠNG 3 - MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP
HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI
CÔNG TY IN CÔNG ĐOÀN 44

1. NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY IN CÔNG ĐOÀN 44
1.1. Ưu điểm 44
1.2. Những tồn tại 45
2. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP
CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 47
2.1. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất 47
2.1.1 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 47
2.1.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 50
2.1.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 53
2.2. Hoàn thiện công tác kế toán tính giá thành 57
KẾT LUẬN 59
TÀI LIỆU THAM KHẢO 60


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty Vận tải ô tô số 3
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty Vận tải ô tô số 3 sẽ giúp ích cho bạn.