Tổ chức công tác kế toán vật tư tại C.ty Xây dựng điện 1
MỤC LỤC

Trang
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN I 3

I.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 3
II. Tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty 5
1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 5
1.1. Ngành nghề 5
1.2. Vốn 5
1.3. Thị trường 7
1.4. Kết quả kinh doanh 7
2. Cơ cấu tổ chức hệ thống sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ 7
2.1. Cơ cấu tổ chức hệ thống sản xuất kinh doanh 7
2.2. Quy trình công nghệ 9
III. Tổ chức bộ máy quản lý, chức năng và nhiệm vụ các phòng ban 11
IV. Tổ chức bộ máy kế toán 14
1. Kế toán trưởng 14
2. Kế toán phó 14
3. Kế toán tổng hợp 15
4. Kế toán vật tư 15
5. Kế toán giá thành 15
6. Kế toán tài sản cố định 16
7. Kế toán về thuế 16
8. Kế toán công nợ 16
9. Kế toán ngân hàng 16
10. Kế toán tiền mặt 17
11. Kế toán thanh toán lương và các khoản phải thu phải trả khác 17
V. Hình thức sổ kế toán đang áp dụng 17
PHẦN II : THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG I 20
I. Nhận xét 20
1. Đặc điểm nguyên vật liệu 20
2. Quản lý nguyên vật liệu 21
3. Tính giá nguyên vật liệu 21
II. Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu 23
1. Hạch toán chi tiết 23
2. Hạch toán tổng hợp 30
2.1. Hạch toán nhập nguyên vật liệu 31
2.2. Hạch toán xuất nguyên vật liệu 32
PHẦN III : MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN I 37
I. Nhận xét chung 37
II. Một số kiến nghị nhằm nâng cao công tác kế toán nguyên vật liệu tại đơn vị 38
1. Ý kiến thứ nhất 39
2. Ý kiến thứ hai 39
3. Ý kiến thứ ba 39
4. Ý kiến thứ tư 39
5. Ý kiến năm 40
PHẦN KẾT LUẬN 41


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán vật tư tại công ty Xây dựng điện 1
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán vật tư tại công ty Xây dựng điện 1 sẽ giúp ích cho bạn.