Tên đề tài
Tổ chức kế toán ở công ty nhiệt điện Uông Bí
MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ 3
1.1 . LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BI. 3
1.1.1: Giới thiệu chung về Công ty Nhiệt Điện Uông Bí 3
1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Nhiệt điện Uông Bí. 4
1.2: ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH CỦA CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ. 7
1.2.1: Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Nhiệt điện Uông Bí. 7
1.2.2. Đăc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Nhiệt Điện Uông Bí. 8
1.2.3.Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Nhà máy Nhiệt Điện Uông Bí. 11
1.3. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH CỦA CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ. 14
1.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý Công ty Nhiệt điện Uông Bí. 14
1.4 .TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ. 19


PHẦN II. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ. 23
2.1 .TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ. 23
2.1.1. Đặc điểm chung bộ máy kế toán của Công ty. 23
2.1.2.Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Nhiệt điện Uông Bí. 23
2.1.3.Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận 25
2.2. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 29
2.2.1. Các nguyên tắc kế toán chung áp dụng tại Công ty nhiệt điện Uông Bí. 29
2.2.1.1. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty nhiệt điện Uông Bí. 29
2.2.1.2. Các chính sách kế toán áp dụng tại Công ty: 30
2.2.2.Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán. 30
2.2.3.Tổ chức vận dụng chế độ tài khoản. 31
2.2.4. Tổ chức vận dụng sổ sách kế toán: 32
2.2.4.1. Hệ thống sổ kế toán: 32
2.2.4.2. Giới thiệu phần mềm kế toán áp dụng tại Công ty: 32
2.2.4.3. Trình tự ghi sổ kế toán: 33
2.2.5. Tổ chức vận dụng hệ thống Báo cáo. 36
2.2.5.1.Mục đích: Hệ thống Báo cáo tài chính và Báo cáo Quản trị được lập để: 36
2.2.5.2.Hệ thống Báo cáo kế toán. 36
2.2.5.3.Thời hạn và nơi gửi. 37
2.3 TỔ CHỨC KẾ TOÁN MỘT SỐ PHẦN HÀNH CỤ THỂ 38
2.3.1: Phần hành kế toán Tài Sản Cố Định . 38
2.3.1.1: Chứng từ sử dụng : 38
2.3.1.2: Tài khoản sử dụng : 38
2.3.1.3: Hạch toán TSCĐ : 38
2.3.1.4: Kế toán chi tiết TSCĐ. 40
2.3.1.5: Kế toán tổng hợp TSCĐ 40
2.3.2 : Phần hành kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 40
2.3.2.1: Chứng từ sử dụng : 40
2.3.2.2: Tài khoản sử dụng 41
2.3.2.3: Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 41
2.3.2.4: Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương . 42
2.3.2.5: Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương. 42
2.3.3.Phần hành kế toán Nguyên Vật Liệu 42
2.3.3.1: Chứng từ kế toán sử dụng: 42
2.3.3.2: Tài khoản sử dụng: TK151 ,TK152 43
2.3.3.3: Hạch toán kế toán nguyên vật liệu: 43
2.3.3.4: Kế toán chi tiết nguyên vật liệu. 44
2.3.3.5: Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 45
2.3.2. Tổ chức hạch toán 45
2.3.2.1: Quy trình ghi sổ kế toán tài sản cố định theo hình thức Nhật ký chung 45
2.3.2.2: Quy trình ghi sổ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương theo hình thức Nhật ký chung 45
2.3.2.3: Quy trình ghi sổ kế toán nguyên liệu, vật liệu theo hình thức Nhật ký chung 45


PHẦN III. MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ. 49
3.1. NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC CỦA CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ. 49
3.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ: 52


KẾT LUẬN CHUNG 54


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 55


Xem Thêm: Tổ chức kế toán ở công ty nhiệt điện Uông Bí
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán ở công ty nhiệt điện Uông Bí sẽ giúp ích cho bạn.