Tên đề tài
Thực tế công tác kế toán tại Công ty INET
MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU


PHẦN I : KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY INET 1
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty INET 1
2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty: 1
3. Tổ chức bộ máy tại công ty : 1
3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy của công ty: 1
3.2. Chức năng từng bộ phận được phân công như sau: 2
4. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty : 3
5. Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm qua (2008 – 2009): 3


PHẦN II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG INET 4
1.Tổ chức công tác kế toán của công ty : 4
1.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 4
1.2.Các chính sách, chế độ kế toán áp dụng tại công ty: 5
2. Kế toán TSCĐ : 5
2.1.Đặc điểm TSCĐ của Công ty: 5
2.2.Nguyên tắc đánh giá TSCĐ: 6
2.3. Kế toán TSCĐ: 6
3. Kế toán vốn bằng tiền 7
3.1. Kế toán tiền mặt : 7
3.2. Kế toán tiền gửi Ngân hàng : 7
4. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán : 8
4.1.Kế toán mua hàng và thanh toán với người bán: 8
4.2. Kế toán thanh toán với người mua: 9
5.Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương : 10
5.1.Hình thức trả lương và phương pháp tính lương: 10
5.2.Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương: 10
6.Kế toán bán hµng và xác định kết quả bán hµng tại công ty INET: 11
6.1.Kế toán bán hµng tại công ty INET: 11
6.1.1.Kế toán trị giá vốn hµng bán : 11
6.1.2.Kế toán chi phí bán hµng : 11
6.1.3.Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp : 11
6.2.Kế toán xác định kết quả bán hµng tại công ty INET 12


PHẦN III: THU HOẠCH VÀ NHẬN XÉT : 14
1.Thu hoạch bản thân : 14
2.Một số nhận xét về công tác kế toán tại INET: 14
2.1.Những ưu điểm : 14
2.2.Những tồn tại : 15
3.Một số ý kiến đề xuất : 15


KẾT LUẬN 17


Xem Thêm: Thực tế công tác kế toán tại Công ty INET
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực tế công tác kế toán tại Công ty INET sẽ giúp ích cho bạn.