Tên đề tài
Thực trạng công tác Kế toán bán hàng và tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Tầm Nhìn
MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN 3
1.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng của Công ty Cổ phần Tầm Nhìn 3
1.1.1. Danh mục bán hàng của Công ty Cổ phần Tầm Nhìn. 4
1.1.2. Thị trường của Công ty Cổ phần Tầm Nhìn 4
1.1.3. Các phương thức bán hàng tại Công ty Cổ phần Tầm Nhìn. 4
1.2. Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Công ty CP Tầm Nhìn 5
1.2.1. Đặc điểm và tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Công ty Cổ phần Tầm Nhìn 5
1.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty CP Tầm Nhìn 8
1.2.3. Hình thức thanh toán của công ty Cổ phần Tầm Nhìn 9


CHƯƠNG II THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN 10
2.1. Kế toán doanh thu hàng bán và tiêu thụ sản phẩm. 10
2.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 10
2.1.2: Kế toán tổng hợp kinh doanh doanh thu. 13
2.2. Kế toán giá vốn hàng bán 16
2.2.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 16
2.3. Kế toán chi phí bán hàng. 26
2.3.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 26


CHƯƠNG 3. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN 33
3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty và phương pháp hoàn thiện 33
3.1.1. Ưu điểm 33
3.1.2. Nhược điểm 39
3.1.3. Phương hướng hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Tầm Nhìn. 41
3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Tầm Nhìn. 43
3.2.1. Về TK sử dụng: 43
3.2.2.Về trích lập dự phòng phải thu khó đòi và giảm giá hàng tồn kho 44
KẾT LUẬN 47


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Thực trạng công tác Kế toán bán hàng và tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Tầm Nhìn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác Kế toán bán hàng và tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Tầm Nhìn sẽ giúp ích cho bạn.