Hoàn thiện kế toán CPSX & tính GTSP xây lắp tại công ty xây dựng số 2
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 2
I-/ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT
VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 2
1-/ Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất. 2
1.1. Khái niệm chi phí sản xuất. 2
1.2. Phân loại chi phí sản xuất. 2
2-/ Giá thành sản phẩm và các loại giá thành. 2
2.1. Giá thành sản phẩm. 2
2.2. Các loại giá thành. 2
3-/ Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 2
4-/ Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành. 2
II-/ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
SẢN PHẨM. 2
1-/ Đối tượng tập hợp và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất. 2
1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: 2
1.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất. 2
2-/ Kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 2
2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên. 2
2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 2
3-/ Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 2
3.1. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí
của nguyên vật liệu chính hoặc nguyên vật liệu trực tiếp. 2
3.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo phương pháp sản lượng
hoàn thành tương đương. 2
3.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức. 2
4-/ Các phương pháp tính giá thành sản phẩm. 2
4.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn. 2
4.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm phân bước. 2
4.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm có loại trừ chi phí
của sản phẩm phụ. 2
4.4. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng. 2
4.5. Phương pháp tính giá thành theo hệ số. 2
4.6. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ. 2
5-/ Sự cần thiết và nội dung hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí
sản xuất và tính giá thành. 2
5.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất
và tính giá thành sản phẩm. 2
5.2. Nội dung hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành. 2
PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP
CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 2 2

I-/ VÀI NÉT VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 2
1-/ Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 2
2-/ Chức năng nhiệm vụ và đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty. 2
3-/ Tình hình tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán của công ty. 2
3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý sản xuất. 2
3.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty. 2
II-/ THỰC TẾ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 2. 2
1-/ Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại công ty. 2
1.1. Phân loại chi phí sản xuất của công ty xây dựng số 2. 2
1.2. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại công ty. 2
2-/ Nội dung công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty. 2
2.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 2
2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. 2
2.3. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công. 2
2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung. 2
3-/ Tổng hợp chi phí sản xuất và kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang. 2
4-/ Tính giá thành sản phẩm. 2
4.1. Đối tượng tính giá thành: 2
4.2. Kỳ tính giá thành và phương pháp tính giá thành. 2
4.3. Trình tự tính giá thành. 2
PHẦN III: PHƯƠNG PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ
SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 2 2
I-/ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 2. 2
1-/ Nguyên tắc chung trong hạch toán chi phí xây lắp
và tính giá thành sản phẩm. 2
2-/ Những ưu điểm trong công tác hạch toán chi phí
và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 2. 2
3-/ Những tồn tại trong công tác tập hợp chi phí và tính giá thành
sản phẩm tại công ty. 2
II-/ NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 2. 2
1-/ Đối với chi phí vật tư. 2
2-/ Đối với chi phí nhân công (công nhân sản xuất tạp vụ, công nhân lái máy, .) công tác hạch toán cần thêm một số cong việc sau: 2
3-/ Đối với chi phí sản xuất chung. 2
4-/ Đối với việc lập bảng tổng hợp chi phí cuối kỳ kế toán . 2
5-/ Về phần mềm kế toán công ty sử dụng. 2
6-/ Về hệ thống tài khoản công ty sử dụng. 2
KẾT LUẬN 2


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng số 2
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng số 2 sẽ giúp ích cho bạn.