Tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định KQKD bán hàng ở C.ty vật tư Bưu điện 1
ChươngI 3
Cơ sở lý luận chung về hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả
tiêu thụ hàng hoá

I .Những vấn đề chung về tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá. 3
II- Hạch toán chi phí tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng 9
hoá trong các Doanh nghiệp
III -Kế toán tiêu thụ hàng hoá theo phương pháp kê khai thường xuyên 9
IV-Kế toán tiêu thụ hàng hoá theo phương pháp kiểm kê định kỳ 12
V-hạch toán dự phòng phảI thu khó đòi 13
VI-Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng 14
VII-Các phương thức bán hàng 18
VIII-Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 19
IX- Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá 23
X-Tổ chức hệ thống sổ kế toán cho nghiệp vụ bán hàng và xác định kết 25
quả kinh doanh
Chương II
Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh 27
Doanh tại công ty vật tư Bưu Điện I

I -Vài nét giới thiệu về công ty vật tư Bưu Điện I 27
II-Đặc đIểm công tác kế toán tạI công ty vật tư bưu diệnI 30
III- Tình hình hạch toán tiêu thụ hàng hoá tạI công ty vật tư bưu đIện I 34
Chương III
Một số ý kiến đóng góp nhắm hoán thiện công tác hạch toán tiêu thụ 43
hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tạI công ty vật tư Bưu đIện I

I- Đánh giá chung về việc thực hiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng 43
hoá và xác định kết quả kinh doanh tạI công ty
II-Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công việc hạch toán tiêu thụ 44
hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tạI công ty vật tư bưu đIện I
Kết luận


Xem Thêm: Tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định KQKD bán hàng ở công ty vật tư Bưu điện 1
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định KQKD bán hàng ở công ty vật tư Bưu điện 1 sẽ giúp ích cho bạn.