Tên đề tài
Bàn về báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
1. Các khái niệm chung
2. Nguyên tắc kế toán khoản đầu tư vào công ty con
a. Nguyên tắc chung
b. TK sử dụng
c. Phương pháp hạch toán 1 số NV chủ yếu
3. Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất
a. Tổng quan BCTCHN
b. Nguyên tắc chung
c. Quy định cụ thể về Báo cáo tài chính hợp nhất
d. Trình tự lập Báo cáo tài chính hợp nhất
4. So sánh đối chiếu với CMKT quốc tế và các nước khác trên thế giới
a. Về điều kiện lập BCTCHN
b. Phạm vi hợp nhất BCTC
c. Trường hợp công ty con có kỳ kế toán khác công ty mẹ.


PHẦN II. NHỮNG VƯỚNG MẮC CÒN TỒN TẠI VÀ ĐỀ XUẤT 1 SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
1. Những vấn đề còn tồn tại
- về mẫu bảng biểu:
ã Đối với số kế toán hợp nhất và Bảng cân đối kế toán hợp nhất
ã Đối với Bảng Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Bút toán điều chỉnh
- Trong giao dịch nội bộ
- Về tỷ giá chuyển đổi
- Quyền kiểm soát gián tiếp
- 1 vài vấn đề khác
2. Đề xuất 1 vài phương hướng giải quyết
a. Hoàn thiện VAS 25 :
- Đồng bộ
- Thống nhất
- Tuần tự
b. Hoàn thiện mô hình tổ chức phục vụ:
c. 1 số kiến nghị
- Đối với bộ tài chính
- Đối với DN


KẾT LUẬN


Xem Thêm: Bàn về báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bàn về báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con sẽ giúp ích cho bạn.