Kế toán CPSX & tính GTSP xây lắp tại X.nghiệp Xây lắp 2
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN
CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 3

I-/ VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 3
1-/ Hoàn thiện tổ chức hạch toán ban đầu: 4
2-/ Vận dụng hệ thống tài khoản. 4
3-/ Lựa chọn hình thức kế toán để tổ chức hệ thống
sổ sách ghi chép kế toán . 4
4-/ Lựa chọn hình thức tổ chức bộ máy kế toán . 5
II-/ KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA CỦA KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH
SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG ĐƠN VỊ XÂY LẮP. 6
III-/KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI ĐƠN VỊ XÂY LẮP. 8
1-/ Đặc điểm kế toán trong đơn vị xây lắp. 8
2-/ Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất
và tính giá thành sản phẩm. 9
3-/ Bản chất của chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 10
4-/ Phạm vi tính giá thành sản phẩm xây lắp. 11
5-/ Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. 12
IV-/ ĐỐI TƯỢNG TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 13
1-/ Đối tượng tập hợp chi phí . 13
2-/ Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành sản phẩm. 14
3-/ Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh. 15
4-/ Kế toán chi phí trả trước và chi phí phải trả. 20
5-/ Kế toán đánh giá sản phẩm làm dở dang cuối kỳ. 21
6-/ Hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất xây lắp. 23
V-/ PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT
VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 26
1-/ Phân loại chi phí sản xuất. 26
2-/ Phân loại giá thành công tác xây lắp. 27
V-/ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP. 29
1-/ Phương pháp tính giá thành giản đơn: (phương pháp trực tiếp). 30
2-/ Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng. 30
3-/ Phương pháp tính giá thành theo định mức. 31
4-/ Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ. 31
PHẦN II: THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ
SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP II 33
I-/ TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP XÂY LẮP II 33
1-/ Sự ra đời, chức năng, nhiệm vụ của Xí nghiệp Xây lắp II. 33
2-/ Công nghệ sản xuất của Xí nghiệp Xây lắp II. 35
3-/ Cơ cấu tổ chức sản xuất tại Xí nghiệp Xây lắp II. 36
4-/ Tổ chức bộ máy quản lý tại Xí nghiệp Xây lắp II. 37
II-/ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP II 38
1-/ Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Xí nghiệp Xây lắp II. 38
2-/ Tổ chức bộ máy kế toán tại Xí nghiệp Xây lắp II. 39
3-/ Hình thức hạch toán kế toán và trình tự ghi sổ hạch toán
tại Xí nghiệp Xây lắp II. 40
III-/TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP II. 42
1-/ Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp. 42
2-/ Thực tế phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp Xây lắp II. 43
PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP II 69
I-/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG HẠCH TOÁN CHI PHÍ
SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP II. 69
II-/ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ
VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở XÍ NGHIỆP XÂY LẮP II. 71
1-/ Tồn tại và phương hướng hoàn thiện xung quanh vấn đề hạch toán
chi phí sản xuất ở Xí nghiệp Xây lắp II. 71
2-/ Tồn tại và phương hướng hoàn thiện về phương pháp tính giá thành. 75
3-/ Hoàn thiện bộ máy kế toán . 77
KẾT LUẬN 78
TÀI LIỆU THAM KHẢO 79


Xem Thêm: Kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại X.nghiệp Xây lắp 2
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại X.nghiệp Xây lắp 2 sẽ giúp ích cho bạn.