Công tác tổ chức kế toán tập hợp CPSX & tính GTSP tại C.ty Kẹo Tràng An
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ
SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG
DN SẢN XUẤT 3

A- CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 3
1. Chi phí sản xuất: 3
2. Giá thành sản phẩm. 7
3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 10
B- TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DN SẢN XUẤT. 11
1. Sự cần thiết phải hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
đầy đủ, chính xác. 11
2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành
sản phẩm. 12
3. Tổ chức công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 13
PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
Ở CÔNG TY KẸO TRÀNG AN 19

A-/ GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY KẸO TRÀNG AN 19
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 19
2. Đặc điểm của bộ máy quản lý và cơ cấu tổ chức sản xuất trong công ty. 21
3. Đặc điểm công tác kế toán của công ty. 22
B. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY. 25
1. Tình hình thực tế về công tác hạch toán chi phí sản xuất ở công ty. 25
2. Đánh giá sản phẩm làm dở. 38
3. Đánh giá sản phẩm hỏng 39
4. Phương pháp tính giá thành. 39
PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ SUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
Ở CÔNG TY KẸO TRÀNG AN 43

1. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
Ở CÔNG TY KẸO TRÀNG AN 43
1.1. Nhận xét, đánh giá chung: 43
1.2. Nhận xét cụ thể: 44
2. VIỆC ÁP DỤNG TIN HỌC TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN. 46
KẾT LUẬN 47


Xem Thêm: Công tác tổ chức kế toán tập hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty Kẹo Tràng An
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác tổ chức kế toán tập hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty Kẹo Tràng An sẽ giúp ích cho bạn.