Hoàn thiện kế toán CPSX & tính GTSP trong DN sản xuất - Khảo sát tại X. nghiệp 26.1 -Bộ Quốc Phòng
MỤC LỤC


Phần I Cơ sở chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.

1-Sự cần thiết của tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
2-Tập hợp Chi phí sản xuất.
2.1-Khái niệm chi phí sản xuất của doanh nghiệp sản xuất.
2.2-Phân loại chi phí sản xuất
3-Giá thành sản phẩm.
3.1-Khái niệm giá thành.
3.2-Phân loại giá thành.
4-So sánh chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
4.1-Phân biệt chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
4.2-Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
5-Tổ chức tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
5.1-Tổ chức tập hợp chi phí sản xuất.
5.1.1-Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
5.1.2-Tổ chức hệ thống chứng từ và trình tự tập hợp chi phí sản xuất.
5.1.3-Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất.
5.1.4-Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ.
5.2-Tổ chức tính giá thành sản phẩm.
5.2.1-Đối tượng tính giá thành.
5.2.2-Kỳ tính giá thành.
5.2.3-Phương pháp tính giá thành.

Phần II Thực trạng về tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp 26.1-Công ty 26-Bộ Quốc Phòng.

I-Giới thiệu khái quát về công ty 26.
1-Quá trình hình thành và phát triển của công ty 26
2-Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.
2.1-Thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh của công ty 26
2.2-Mô hình cơ cấu và tổ chức , chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong bộ máy tổ chức của công ty.
2.3-Tình hình tổ chức kế toán của công ty.
II-Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp 26.1
1-Đặc điểm chi phí sản xuất.
2-Trình tự tập hợp chi phí sản xuất.
2.1-Đối tượng tập hợp CPSX .
2.2-Phương pháp tập hợp CPSX .
2.3-Tổ chức tập hợp CPSX .
3-Trình tự hạch toán giá thành.
3.1-Đối tượng tính giá thành.
3.2-Kỳ tính giá thành.
3.3-Phương pháp tính giá thành.

Phần III Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp 26.1- Bộ Quốc Phòng.

I-Đánh giá tình hình tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp 26.1
1-Ưu điểm.
2-Nhược điểm.
II-Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành tại xí nghiệp 26.1


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm trong DN sản xuất - Khảo sát tại X. nghiệp 26.1 -B
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm trong DN sản xuất - Khảo sát tại X. nghiệp 26.1 -B sẽ giúp ích cho bạn.