Tổ chức công tác hạch toán kế toán thành phẩm & TTTP tại C.ty Tô Châu
MỤC LỤC


TIÊUĐỀ TRANG
LỜI MỞ ĐẦU
Chương I: Cơ sở lý luận chung về kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 4
1.Khái niệm và nhiệm vụ của kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 4
1.1. Khái niệm 4
1.2. Nhiệm vụ 4
2. Nội dung công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 5
2.1. Đánh giá thành phẩm 5
2.2. Trình bầy kế toán chi tiết thành phẩm 5
2.3. Kế toán tổng hợp thành phẩm ,tiêu thụ hành phẩm 7
2.3.1. Các tài khoản sử dụng 7
2.3.2.Kế toán thành phẩmvà tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp kê khai thường 8
2.3.3.Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm theo PPKKĐK
2.3.4.Hạch toán kết quả tiêu thụ 14
15
Chương II: Tình hình thực tế về công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm Tại Công Ty Tô Châu 17
1. Tình hình đặc điểm chung ở công ty Tô Châu 17
1.1. Quá trình hình thành và phát triển 17
1.2. Tổ chức bộ máy sản xuất và quản lý 18
1.3. Tổ chức bộ máy kế toán 19
2. Tình hình thực tế công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Tô Châu 21
2.1. Kế toán thành phẩm tại Công ty 21
2.2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty 31
2.3. Kế toán CF bán hàng 35
2.4. Kế toán CFQLDN 39
2.5. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ 39
Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Tô Châu 41
1. Đánh giá chung về tình hình thực tế tại Công ty 41
2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty 41
3. Tổ chức kế toán máy tại Công ty 42
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Tổ chức công tác hạch toán kế toán thành phẩm & TTTP tại công ty Tô Châu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác hạch toán kế toán thành phẩm & TTTP tại công ty Tô Châu sẽ giúp ích cho bạn.