Hoàn thiện kế toán thành phẩm, TTTP & xác định kết quả tiêu thụ tại C.ty Sứ Thanh Trì
Lời mở đầu


Kể từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI nền kinh tế nước ta đã thực sự chuyển mình từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước.
Trong nền kinh tế thị trường, hàng hoá phong phú và đa dạng, cùng với sự xuất hiện ngày càng nhiều các doanh nghiệp thì nhu cầu xã hội ngày càng được nâng cao. Do vậy, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp diễn ra gay gắt để thoả mãn nhu cầu vật chất, văn hoá và sự phát triển của mọi thành viên trong xã hội. Để giành thắng lợi trên thương trường các doanh nghiệp phải xây dựng cho mình một phương thức sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Trong đó, tổ chức tốt khâu tiêu thụ thành phẩm hàng hoá có ý nghĩa vô cùng to lớn. Bởi vì tiêu thụ là một trong những khâu quan trọng của quá trình tái sản xuất xã hội nói chung, còn đối với doanh nghiệp nó mang tính quyết định tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp . Tổ chức tốt khâu tiêu thụ sẽ đẩy mạnh sản xuất, tăng doanh thu , tăng vòng quay của vốn, tối đa hoá lợi nhuận . Kế toán tiêu thụ giữ vai trò quan trọng trong quá trình tiêu thụ. Nó là cơ sở cung cấp nguồn thông tin, số liệu về quá trình tiêu thụ giúp cho các nhà quản lý nắm được tình hình sản xuất kinh doanh cuả doanh nghiệp , trên cơ sở đó đề ra quyết định đúng đắn nhằm xúc tiến việc tiêu thụ mang lại hiệu quả kinh doanh cao cho doanh nghiệp . Do đó việc đổi mới và hoàn thiện không ngừng công tác kế toán nghiệp vụ tiêu thụ nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong cơ chế kinh tế mới đó là việc làm hết sức cần thiết.
Nhận thức được vấn đề đó, qua thời gian thực tập tại Công ty Sứ Thanh Trì em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Sứ Thanh Trì” làm đề tài nghiên cứu trong chuyên đề của mình.
Phương pháp nghiên cứu đề tài dựa trên cơ sở lý luận về kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá trong doanh nghiệp và tình hình thực tế tiêu thụ tại công ty để đưa ra một số nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện hơn nữa kế toán tiêu thụ ở công ty .
Bố cục chuyên đề tốt nghiệp được chia làm ba chương:
Chương I: Lý luận chung về kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp sản xuất
Chương II: Thực trạng kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành Phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty sứ thanh Trì
Chương III: Hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Sứ Thanh Trì

CHƯƠNG I
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁNTHÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ
Theo qui luật của quá trình tái sản xuất, các giai đoạn sản xuất - phân phối - trao đổi và tiêu thụ diễn ra một cách tuần tự trong các doanh nghiệp công nghiệp. Các giai đoạn này được biểu hiện thông qua quá trình tuần hoàn vốn và sự chuyển hoá hình thái của vốn qua các giai đoạn khác nhau: T - H - T.
Sản xuất và tiêu thụ là hai mặt đối lập của quá trình tái sản xuất, tồn tại biện chứng với nhau. Tiêu thụ chỉ có thể diễn ra khi doanh nghiệp thực sự có sản phẩm đem ra bán trên thị trường và ngược lại, doanh nghiệp chỉ có thể tiếp tục sản xuất khi đã tiêu thụ được sản phẩm làm ra. Như vậy sản xuất là tiền đề quyết định tiêu thụ còn tiêu thụ là điều kiện để sản xuất.

Xuất phát từ mối quan hệ giữa sản xuất, tiêu thụ và xác định kết quả sản xuất kinh doanh đòi hỏi doanh nghiệp phải áp dụng nhiều biện pháp khác nhau để tổ chức kế toán thành phẩm khoa học, hợp lý, đúng chế độ tài chính kế toán của Nhà nước, đảm bảo phản ánh chính xác, trung thực, khách quan tình hình nhập - xuất - tồn kho thành phẩm, tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ thành phẩm, xác định kết quả kinh doanh tại một thời điểm nhất định.
1. Thành phẩm - ý nghĩa và yêu cầu quản lý thành phẩm
1.1. Thành phẩm - ý nghĩa của thành phẩm
a. Khái niệm thành phẩm
Sản xuất ra sản phẩm, hàng hoá là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất vật chất. Sản phẩm sản xuất ra cần được tiêu thụ để thực hiện lợi ích cho cả người sản xuất và người tiêu dùng. Sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp bao gồm thành phẩm, bán thành phẩm, lao vụ, dịch vụ mà doanh nghiệp sản xuất ra với mục đích bán ra thị trường. Trong đó thành phẩm chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp . Thành phẩm là những sản phẩm đã hoàn thành giai đoạn chế biến cuối cùng trong qui trình công nghệ sản xuất ra sản phẩm đó của doanh nghiệp (ngoài ra còn bao gồm cả những sản phẩm thuê ngoài gia công đã hoàn thành) đã qua kiểm tra kỹ thuật và được xác nhận là phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật qui định, đã được nhập kho hoặc giao trực tiếp cho khách hàng.
Sản phẩm và thành phẩm có giới hạn khác nhau, sản phẩm có phạm vi rộng hơn. Sản phẩm là kết quả của quá trình sản xuất nói chung còn thành phẩm là kết quả của quá trình sản xuất gắn với một qui trình công nghệ nhất định trong phạm vi doanh nghiệp . Do đó, sản phẩm bao gồm cả thành phẩm và bán thành phẩm.
Thành phẩm được biểu hiện trên hai mặt: số lượng và giá trị. Mặt số lượng của thành phẩm được xác định bằng các đơn vị đo lường phù hợp với tính chất hoá học của nó như: lít, kg, mét, . Nó phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh, qui mô sản xuất gắn liền với qui trình công nghệ nhất định của doanh nghiệp . Chất lượng của thành phẩm phản ánh giá trị sử dụng của thành phẩm và được xác định bằng giá trị phần trăm tốt, xấu hoặc phẩm cấp (loại1,2, .) của thành phẩm.
b. Ý nghĩa thành phẩm
Đối với một doanh nghiệp sản xuất, thành phẩm có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trong một thời kỳ, khối lượng thành phẩm hoàn thành sẽ là cơ sở để đáp ứng nhu cầu về khả năng sản xuất của đơn vị và là căn cứ chứng minh doanh nghiệp đã hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu kế hoạch sản xuất. Qua các chỉ tiêu về thành phẩm chúng ta có thể đánh giá được qui mô sản xuất của doanh nghiệp , tỷ trọng cung ứng sản phẩm của doanh nghiệp đó trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Từ đó phân tích được tình hình tài chính của doanh nghiệp , quyết định tới quan hệ nội bộ trong doanh nghiệp hay những đối tượng bên ngoài có liên quan.
Thành phẩm của doanh nghiệp được thị trường chấp nhận hay không sẽ quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp . Chính vì vậy thành phẩm của doanh nghiệp sản xuất phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về mặt kỹ thuật của người tiêu dùng nhưng cũng phải đảm bảo sự phù hợp về mặt giá cả và tạo sự cạnh tranh cao.
Đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân, thành phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra có vai trò to lớn trong việc thoả mãn nhu cầu sản xuất và tiêu dùng xã hội. Trong nền kinh tế thị trường có sự phân công lao động sâu sắc như hiện nay, các doanh nghiệp bên cạnh quan hệ cạnh tranh còn có sự bổ sung, tương hỗ lẫn nhau. Thành phẩm của doanh nghiệp này có thể lại là tư liệu sản xuất cho doanh nghiệp khác. Do đó, kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp này có hoàn thành hay không sẽ ảnh hưởng tới sản xuất của doanh nghiệp khác, từ đó ảnh hưởng tới nhu cầu tiêu dùng của xã hội
Tóm lại, thành phẩm là kết quả lao động sáng tạo của tập thể người lao động, là cơ sở để tạo ra thu nhập của doanh nghiệp và đánh giá qui mô của doanh nghiệp đó. Mọi tổn thất về thành phẩm sẽ trước hết ảnh hưởng tới bản thân doanh nghiệp , sau đó ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khác. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải quản lý tốt thành phẩm đi đôi với việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ về mặt số lượng, chất lượng và chủng loại thành phẩm, chặt chẽ khâu kiểm tra chất lượng, tránh tình trạng đưa sản phẩm kém phẩm chất vào quá trình tiêu thụ bởi vì trong môi trường canh tranh hiện nay điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp .
Đi đôi với việc tăng cường chất lượng thành phẩm, doanh nghiệp cần thường xuyên cải tiến mẫu mã, chủng loại mặt hàng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.
2. Tiêu thụ thành phẩm - Ý nghĩa và yêu cầu quản lý tiêu thụ thành phẩm
2.1. Tiêu thụ thành phẩm - Ý nghĩa tiêu thụ thành phẩm
Tiêu thụ thành phẩm là giai đoạn tiếp theo của qúa trình sản xuất. Đó là việc cung cấp cho khách hàng các sản phẩm, lao vụ, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra đồng thời được khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán.
Một sản phẩm vật chất hữu dụng bao giờ cũng gồm hai mặt: giá trị và giá trị sử dụng. Sản phẩm hàng hóa sau khi sản xuất, nhập kho bảo quản mới chỉ thể hiện mặt giá trị của nó. Thông qua tiêu thụ, giá trị và giá trị sử dụng của sản phẩm hàng hóa mới kết hợp với nhau và thực hiện một cách đầy đủ nhất. Qua tiêu thụ, sản phẩm chuyển từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ và kết thúc một vòng luân chuyển vốn. Tiêu thụ là giai đoạn cuối cùng của qúa trình tái sản xuất nhưng có tiêu thụ được sản phẩm thì mới có vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đồng thời thoả mãn phần nào nhu cầu tiêu dùng của xã hội.
Đối với doanh nghiệp , tiêu thụ được sản phẩm mới chứng tỏ năng lực kinh doanh của doanh nghiệp , thể hiện kết quả của công tác nghiên cứu thị trường, . Sau qúa trình tiêu thụ, doanh nghiệp bù đắp được tổng chi phí liên quan đến việc chế tạo và tiêu thụ sản phẩm, thực hiện được giá trị thặng dư. Đây là nguồn quan trọng giúp doanh nghiệp tích luỹ, mở rộng sản xuất, nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.
Đối với người tiêu dùng, qúa trình tiêu thụ sẽ cung cấp hàng hóa cần thiết một cách kịp thời, đầy đủ và đồng bộ, đúng về số lượng cũng như chất lượng. Thông qua tiêu thụ, tính hữu ích của sản phẩm được thể hiện, phản ánh sự phù hợp của sản phẩm với thị hiếu người tiêu dùng.
2.2. Đặc điểm qúa trình tiêu thụ sản phẩm
Xét về góc độ kinh tế, tiêu thụ sản phẩm là việc chuyển giao quyền sở hữu về hàng hóa để nhận một lượng giá trị tương đương. Theo đó qúa trình tiêu thụ gồm hai giai đoạn:
- Giai đoạn 1: Đơn vị bán căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã kí kết để xuất giao sản phẩm cho đơn vị, cá nhân có nhu cầu mua. Giai đoạn này phản ánh một mặt qúa trình vận động của sản phẩm. Tuy nhiên, nó chưa phản ánh được kết quả tiêu thụ sản phẩm, chưa có cơ sở đảm bảo cho qúa trình tiêu thụ hàng hóa hoàn thành.


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán thành phẩm, TTTP & xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Sứ Thanh Trì
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán thành phẩm, TTTP & xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Sứ Thanh Trì sẽ giúp ích cho bạn.