Kế toán TSCĐ & đầu tư dài hạn tại Z 179
MỤC LỤC

Lời nói đầu 1
Phần I: Đặc điểm và tình chung của nhà máy Z179
1.Quá trình hình thành và phát triển của nhà Z179
2.Đặc điểm về tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý SXKD
3.Tình hình chung về công tác kế toán tại nhà máy Z179
Phần II: Thực trạng tổ chức kế toán tại nhà máy Z179
A.Thực trạng chung về công tác kế toán tại nhà máy Z179
1.kế toán vốn bằng tiền, đ/tư ngắn hạn, các khoản thu, ứng và trả trước
2.kế toán vật liệu công cụ dụng cụ
3.Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
4.Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
5.Kế toán thành phẩm, tiêu thụ, thu nhập , xác định và phân phối kết quả
6.Kế toan nguồn vốn
7.Báo cáo kết quả
B.Thực trạng kế toán TSCĐ tại nhà máy Z179
1.Vị trí và vai trò của kế toán TSCĐ
2.Đặc đỉêm và yêu cầu quản lý của công tác TSCĐ
3.Nhiệm vụ của kế toán TSCĐ
4.Nội dung của kế toán TSCĐ
5.Tóm tắt, kết luận phần kế toán toàn diện
I.Đặc điển và nhiệm vụ của kế toán TSCĐ
1.Kế toán TSCĐ hữu hình
2.Kế toán TSCĐ vô hình
II.Phân loại và đánh giá TSCĐ
1.Đánh giá TSCĐ
2.Phân loại TSCĐ
3.Phương pháp kế toán TSCĐ
III.Kế toán khấu hao TSCĐ
1.Kế toán phương pháp khấu hao tuyến tính
2.Phương pháp khấu hao theo sản lượng
3.các phương pháp tính khấu hao nhanh
4.Phương pháp hạch toán hao mòn TSCĐ
IV.Phương phap hạch toán chi phí xây dựng cơ bản dở dang
1.Kế toán chi phí đầu tư xây dựng
2.Khi quyết toán đầu tư xây dựng cơ bản
3.Trường hợp đầu tư xây dựng cơ bản theo phương pháp tự làm
V.Kế toán sửa chữa TSCĐ
1.Sửa chữa lớn theo kế hoạch tự làm
2.sửa chữa nhỏ theo kế hoạch tự làm
3.sửa chữa lớn theo kế hoạch giao thầu
4.Sửa chữa lớn ngoài kế hoạch tự làm
5.Sửa chữa lớn ngoài kế hoạch giao thầu
VI.Tổ chức công tác kế toán TSCĐ tại nhà máy Z179
1.Đặc điểm và kết cấu của TSCĐ tại nhà máy
2.Tình hình thực tế và hạch toán TSCĐ
3.Kế toán khấu hao TSCĐ tại nhà máy
4.Kế toán sửa chữa TSCĐ tại nhà máy
5.Trích và phân tích số liệu trong báo cáo
6.Phân tích tình hình sử dụng TSCĐ của nhà máy
7.Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ
8.So sánh kỳ phân tích với kỳ gốc
9.Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh
10.Đánh giá tổng quát các chỉ tiêu
Phần III: Đánh giá và liên hệ bản thân
1.Những nhận xét và tổ chức hạch toán kế toán
2.ý kiến đề nghị 3


Xem Thêm: Kế toán TSCĐ & đầu tư dài hạn tại Z 179
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán TSCĐ & đầu tư dài hạn tại Z 179 sẽ giúp ích cho bạn.