Kế toán CPSX & tính GTSP của C.ty Xây dựng số 1
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN THỨ NHẤT - LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH Ở DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 2
I-/ ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM XÂY LẮP TÁC ĐỘNG ĐẾN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 2
1-/ Đặc điểm của sản phẩm xây lắp trong ngành xây dựng. 2
2-/ Yêu cầu của công tác quản lý tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
thành công tác xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng. 3
3-/ Nhiệm vụ của công tác quản lý tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm xây lắp. 4
4-/ Vai trò - ý nghĩa của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính
giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng hiện nay. 5
4.1- Vai trò. 6
4.2- Ý nghĩa. 6
II-/ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP. 7
1-/ Phân loại chi phí sản xuất và quản lý chi phí sản xuất 7
1.1- Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 7
1.2- Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 8
2-/ Giá thành sản phẩm xây lắp. 10
2.1- Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng. 10
2.2- Bản chất chức năng của giá thành sản phẩm. 11
2.3- Các loại giá thành sản phẩm công tác xây lắp. 12
2.4- Phân biệt giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 14
III-/ NỘI DUNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP. 14
1-/ Đối tượng kế toán tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành sản
phẩm công tác xây lắp. 14
1.1- Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp: 14
1.2- Đối tượng tính giá thành. 15
1.3- Phân biệt đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng giá thành sản phẩm xây lắp. 15
2-/ Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp
xây lắp. 16
2.1 - Các phương pháp tập hợp chi phí sản xuất: 16
2.2 - Trình tự kế toán chi phí sản xuất trong trường hợp doanh nghiệp áp dụng kế
toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. 17
3-/ Đánh giá sản phẩm làm dở trong doanh nghiệp xây lắp 21
3.1- Phương pháp đánh giá theo chi phí dự toán 22
3.2- Phương pháp đánh giá theo tỷ lệ hoàn thành tương đương 22
3.3- Phương pháp đánh giá theo giá trị dự toán 22
4-/ Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp. 22
4.1- Phương pháp giản đơn (phương pháp tính giá thành trực tiếp) 23
4.2- Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 24
4.3- Phương pháp tính giá thành theo định mức. 24
PHẦN THỨ HAI - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP 101 - CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 27
I-/ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 27
1-/ Quá trình hình thành và phát triển. 27
2-/ Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý sản xuất của công ty 29
3-/ Đặc điểm quy trình công nghệ và cơ chế quản lý giữa công ty với các
xí nghiệp: 32
4-/ Tình hình chung về công tác kế toán ở công ty xây dựng số 1: 34
II-/ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1. 38
1-/ Kế toán chi phí sản xuất. 38
1.1- Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 38
1.2- Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 38
1.3- Kế toán các khoản mục chi phí sản xuất. 40
1.4 - Tổng hợp chi phí sản xuất cuối tháng, cuối quý. 63
2-/ Đánh giá sản phẩm làm dở ở Công ty xây dựng số 1. 65
3-/ Phương pháp tính giá thành ở Công ty. 66
PHẦN THỨ BA - MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GÍA THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 68
I-/ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 68
II-/ MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 70
KẾT LUẬN 74


Xem Thêm: Kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm của công ty Xây dựng số 1
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm của công ty Xây dựng số 1 sẽ giúp ích cho bạn.