Công tác kế toán CPSX & tính GTSP trong C.ty xây dựng số 19 thuộc Tổng C.ty xây dựng & phát triển hạ tầng
MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu . 1
PHẦN 1: Lý luận chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong đơn vị kinh doanh xây dựng cơ bản 3
I. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của ngành xây dựng cơ bản tác động đến công tác hạch toán kế toán . 3
1. Đặc điểm sản phẩm xây lắp: 3
2. Đặc điểm tổ chức sản xuất xây lắp 4
3. Đặc điểm công tác kế toán trong đơn vị kinh doanh xây lắp 4
II. Cơ sở lý luận về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong đơn vị kinh doanh xây dựng cơ bản 4
1. Chi phí sản xuất trong đơn vị kinh doanh sản xuất cơ bản. 4
1.1- Khái ngiệm và bản chất. 5
1.2- Phân loại chi phí . 5
1.2.1- Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố: 6
1.2.2- Phân loại chi phí theo mối quan hệ của chi phí và quá trình sản xuất . 6
1.2.3- Phân tích chi phí theo khoản mục phí: 6
2. Giá thành sản phẩm trong đơn vị kinh doanh xây lắp xây dựng cơ bản. 7
2.1- Khái niệm và bản chất: 7
2.2.Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp: 8
2.2.1.Căn cứ vào cơ sở tính số liệu và thời điểm tính giá thành: 8
2.2.2- Căn cứ vào phạm vi tính giá thành. 9
3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong đơn vị kinh doanh xây lắp xây dựng cơ bản: 10
4. Vai trò và nhiệm vụ tổ chức hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong đơn vị kinh doanh xây lắp xây dựng cơ bản. 11
4.1.Vai trò: 11
4.2.Nhiệm vụ. 12
III. Hạch toán chi phí sản xuất trong đơn vị kinh doanh xây dựng cơ bản. 13
1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 13
1.1- Đối tượng và căn cứ xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: 13
1.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất: 14
2. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất . 14
3. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất. 15
3.1- Tài khoản sử dụng. 15
3.2. Trình tự hạch toán. 17
3.2.1. hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 17
3.2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 19
3.2.3. Hạch toán khoản mục chi phí máy thi công . 20
3.2.4- Hạch toán chi phí sản xuất chung. 23
IV. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm. 24
1. Đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp . 24
2. Tính giá thành cho sản phẩm hoàn thành trong doanh nghiệp . 25
2.1- Đối tượng và kỳ tính giá thành: 25
2.2- Phương pháp tính giá thành. 26
3. Tổng chi phí sản xuất để tính giá thành cho sản phẩm hoàn thành (Theo phương pháp thống kê thường xuyên). 28
4. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương thức khoán gọn. 29
4.1- Trường hợp đơn vị nhận khoán được phân cấp quản lý tài chính và tổ chức bộ máy kế toán . 29
4.1.1- Tại đơn vị giao khoán. 29
4.1.2- Tại đơn vị nhận khoán. 30
4.2- Trường hợp đơn vị nhận khoán nội bộ không tổ chức bộ máy riêng. 30
4.2.1- Tại đơn vị giao khoán. 30
5. Tổ chức hệ thống sổ chi tiết, tổng hợp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 31
PHẦN 2: Tình hình công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty xây dựng số 19 thuộc Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng. 37
I. Những đặc điểm cơ bản của công ty xây dựng số 19. 37
1. Lịch sử hình thành và phát triển. 37
2. Chức năng và nhiệm vụ. 37
2.1- Chức năng. 38
2.2- Nhiệm vụ. 38
3. Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty xây dựng số 19. 38
4. Tổ chức bộ máy kế toán ở công ty. 41
5. Tổ chức sổ kế toán sử dụng: 42
II. Tình hình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 19. 44
1. Đặc điểm chi phí sản xuất tại công ty: 44
2. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng số 19. 45
2.1- Tài khoản sử dụng: 45
2.2- Trình tự hạch toán các khoản mục chi phí . 45
2.2.1- Hạch toán khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 45
2.2.2- Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 51
2.2.3- Hạch toán chi phí máy thi công. 59
2.2.4- Hạch toán chi phí sản xuất chung. 63
III. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm. 67
1. Tổng hợp chi phí sản xuất. 67
2. Đánh giá sản phẩm dở dang. 68
3. Tính giá thành sản phẩm hoàn thành. 70
PHẦN 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty xây dựng số 19. 77
I. Sự cần thiết phải hạch toán chính xác chi phí sản xuất và tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm. 77
II. Đánh giá công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 19. 78
1. Ưu điểm: 78
2. Những tồn tại cần khắc phục. 79
III. Phương hướng hoàn thiện trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 19. 81
1. Về việc luân chuyển chứng từ. 81
2. Về việc hạch toán chi phí sản xuất theo mô hình tổ chức hạch toán kế toán khoán gọn: 83
3. Về vấn đề chi phí máy thi công. 84
4.Về vấn đề phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp . 85
5. Hoàn thiện các thủ tục nhập, xuất kho vật tư. 86
6. Về việc hạch toán các khoản trích theo lương. 87
7. Về việc hạch toán trích trước chi phí sửa chữa lớn. 87
8. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho kế toán viên. 88
Kết luận 89


Xem Thêm: Công tác kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm trong công ty xây dựng số 19 thuộc Tổng công ty xây
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm trong công ty xây dựng số 19 thuộc Tổng công ty xây sẽ giúp ích cho bạn.