Hoàn thiện công tác kế toán NVL ở C.ty sản xuất & Dịch vụ Cơ Điện Hà Nội
MỤC LỤC

CHƯONG I:NHỮNG VẪN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN
NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3


I- Sự cần thiết phải tổ chức hạch toán NVL 3
1. Đặc điểm, vai trò, vị trí của NVL trong quá trình sản xuất 3
2. Yêu cầu quản lý NVL 4
3. Nhiệm vụ của kế toán NVL 4

II- Phân loại và tính giá NVL 5
1. Phân loại NVL 5
1. Tính giá NVL 7

III- Tổ chức hạch toán chi tiết NVL 10
1. Tổ chức chứng từ 10
2. Phương pháp hạch toán chi tiết NVL 11

IV. Hạch toán tổng hợp NVL 15
A. Hạch toán tổng hợp NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên 15
1. Tài khoản sử dụng 15
2. Hạch toán tình hình biến động NVL 16
B. Hạch toán tổng hợp NVL theo phương pháp kiểm kê định kỳ 23
1. Tài khoản sử dụng 23
2. Phương pháp hạch toán 24
C. Tổ chức sổ kế toán tổng hợp NVL trong các DN SXCN 26

CHƯƠNG II- THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NVL
TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI


I-Đặc điểm chung của công ty sản xuất và dịch vụ cơ điện Hà Nội 31
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 31
2. Các loại NVL chủ yếu sử dụng trong đơn vị 34

II- Thực trạng công tác hạch toán NVL tại
công ty SX&DV Cơ điện Hà Nội 39
1. Đặc điểm NVL của công ty 39
2. Phân loại và đánh giá NVL 40
3. Các chứng từ sử dụng và qui trình luân chuyển chứng từ 41
4. Hạch toán chi tiết NVL 48
5. Hạch toán tổng hợp NVL 53
6. Công tác kiểm kê NVL 62

CHƯƠNG III: HOÀN THIÊN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NVL TẠI
CÔNG TY SX VÀ DV CƠ ĐIỆN HÀ NỘI


I.Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu 64

II. Nhận xét chung về tổ cbức hạch toán NVL tại 64
công ty SX và DV cơ điện Hà Nội.

III- Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác 66
tổ chức hạch toán NVL tại công ty SX và DV cơ điện Hà Nội
1. Về hạch toán chi tiết NVL 66
2. Về hạch toán tổng hợp NVL 69


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty sản xuất & Dịch vụ Cơ Điện Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty sản xuất & Dịch vụ Cơ Điện Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.