Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá & xác định kết quả tiêu thụ tại chi nhánh C.ty Điện máy TP Hồ CHí Minh
MỤC LỤC
Lời nói đầu 1
Cơ sở lý luận về kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại. 3
I. Sự cần thiết của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại 3
1. Khái niệm hàng hóa và hoạt động thương mại 3
2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại ảnh hưởng đến công tác kế toán lưu chuyển hàng hóa 3
3. Một số khái niệm chung 4
4. Ý nghĩa và nhiệm vụ của kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ . 5
II. Kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ 6
1. Kế toán lưu chuyển hàng hoá 6
2. Kế toán quá trình bán hàng 9
3. Kế toán hàng hoá tồn kho. 22
4. Kế toán chi phí lưu thông và chi phí quản lý 25
5. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ 30
6. Sổ kế toán hạch toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ 31
III- Kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ ở một số nước trên thế giới 37
1. Kế toán Mỹ: 37
2. Kế toán Anh: 37
Phần 2: thực trạng kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ ở chi nhánh công ty điện máy TP.HCM tại hà nội 38
I. Đặc điểm chung về chi nhánh công ty điện máy tp. HCM 38
1. Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh. 38
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của chi nhánh: 41
II. đặc điểm tổ chức bộ máy và công tác kế toán . 44
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán . 44
2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán . 46
2.1. Những thông tin chung về tổ chức công tác kế toán . 46
III. Kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ. 49
2. Hạch toán quá trình bán hàng. 54
3. Hạch toán chi phí lưu thông và chi phí quản lý: 63
4. Hạch toán các nghiệp vụ xác định kết quả tiêu thụ 64
Phần 3 66
Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ ở Chi nhánh Công ty ĐIện máy TP. HCM 66

I. Đánh giá công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ ở Chi nhánh Cty ĐIện máy TP.HCM. 66
1. Nhận xét chung. 66
2. Nhận xét về kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ ở Chi nhánh công ty Điện máy TP . Hồ Chí Minh 67
II. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh chi nhánh Công ty điện máy tp. HCM. 69
Kết luận 74
Tài liệu tham khảo 75


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá & xác định kết quả tiêu thụ tại chi nhánh công ty Điện máy TP
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá & xác định kết quả tiêu thụ tại chi nhánh công ty Điện máy TP sẽ giúp ích cho bạn.