Thực trạng tin học hoá tại Công ty Sản xuất và Thương mại TMC

MỤC LỤC
Lời nói đầu . 1
Chương 1:
Giới thiệu tổng quan về công ty sản xuất và thương mại TMC 3
1. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 3
2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty . 3
3. Bài toán Quản lý bán hàng tại công ty 4
Chương 2:
Thực trạng tin học hoá tại Công ty sản xuất và thương mại TMC 6
1. Kế hoạch tin học hoá của công ty . 6
2. Thực trạng ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác Quản lý bán hàng tại công ty 6
Chương 3:
Giải pháp tin học hoá cho bài toán Quản lý bán hàng tại Công ty sản xuất và thương mại TMC 8
1. Các giải pháp . 8
2. Các yêu cầu về mặt chức năng 9
3. Các yêu cầu về cơ sở công nghệ . 9
4. Các lợi ích mà hệ thống có thể mang lại 10
Kết luận 11


Xem Thêm: Thực trạng tin học hoá tại Công ty Sản xuất và Thương mại TMC
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng tin học hoá tại Công ty Sản xuất và Thương mại TMC sẽ giúp ích cho bạn.