THÚC ĐẨY CỔ PHẦN HOÁ CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI

MỤC LỤC
Lời nói đầu 1
Chương 1: Lý luận chung về cổ phần hoá các doanh nghiệp thương mại Nhà nước . 2
1.1. Quá trình phát triển doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam . 2
1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp Nhà nước 2
1.1.2. Quá trình phát triển doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam . 2
1.2. Sự cần thiết phải cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước 8
1.2.1. Khái niệm cổ phần hoá DNNN và CTCP 8
1.2.2. Mục tiêu của cổ phần hoá 9
1.2.3. Các hình thức và mức độ cổ phần hoá . 10
1.2.4. Sự cần thiết phải tiến hành cổ phần hoá DNNN 11
1.3. Quy trình thực hiện cổ phần hoá các doanh nghiệp thương mại Nhà nước14
Chương 2: Thực trạng cổ phần hoá doanh nghiệp thương mại nhà nước ở Thành phố Hà Nội 18
2.1. Thực trạng các doanh nghiệp thương mại nhà nước ở Thành phố Hà Nội 18
2.1.1. Kết quả và hiệu quả SXKD của DNNN thấp . 18
2.1.2. Nhà nước bảo hộ quá sâu đối với DNNN 19
2.1.3. Nhà nước can thiệp và làm thay DN trong chức năng quản lý SXKD 19
2.1.4. Thực trạng về tổ chức hoạt động của các DNNN trước CPH. 20
2.2. Phân tích thực trạng cổ phần hoá các doanh nghiệp thương mại nhà nước ở Thành phố Hà Nội 20
2.3. Kết quả đạt được và vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần ở Thành phố Hà Nội 25
2.3.1. Những kết quả đạt được của các DN sau CPH . 25
2.3.2. Vấn đề đặt ra . 28
2.3.3. Nguyên nhân của những khó khắn vướng mắc 33
Chương 3: Phương hướng và giải pháp thúc đẩy cổ phần hoá các doanh nghiệp thương mại nhà nước ở Thành phố Hà Nội . 36
3.1. Phương hướng cổ phần hoá các doanh nghiệp thương mại nhà nước ở Thành phố Hà Nội . 36
3.1.1. CPH DN nhưng không được làm thất thoát tài sản của Nhà nước, không ảnh hưởng xấu đến kết quả kinh doanh 36
3.1.2. Đảm bảo chính xác trong việc xác định giá trị còn lại của DNNN khi tiến hành CPH . 37
3.1.3. Lựa chọn DN hoặc bộ phận DN và hình thức CPH phải đảm bảo thực hiện được mục tiêu CPH . 37
3.1.4. Lành mạnh hoá tình hình tài chính của DN trước khi tiến hành 37
3.1.5. Đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo và thực hiện CPH . 38
3.1.6. Xác lập cơ chế pháp lý hấp dẫn đối với người lao động 38
3.2. Giải pháp thúc đẩy cổ phần hoá các DN thương mại nhà nước ở Thành phố Hà Nội . 38
3.2.1. Quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách và giải pháp đổi mới DNNN 38
3.2.2. Giải quyết tốt vấn đề lao động, việc làm, tạo tiền đề cho việc thực hiện thành công chương trình CPH DNNN 39
3.2.3. Tích cực giải quyết các khoản nợ của DNNN thực hiện CPH. 40
3.2.4. Hoàn thành việc xác định giá trị DN khi tiến hành CPH . 41
3.2.5. Đổi mới công tác tổ chức chỉ đạo thực hiện quá trình CPH DNN 43
3.3. Khắc phục những hạn chế sau cổ phần hoá doanh nghiệp thương mại Nhà nước . 45
3.3.1. Tiếp tục cải thiện môi trường hoạt động của DN cổ phần 45
3.3.2. Nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý và điều hành của DN cổ phần 45
3.3.3. Một số giải pháp đối với cổ đông trong DN cổ phần . 46
3.3.4. Xoá bỏ ưu đãi bất hợp lý với DNNN . 47
3.3.5. Tăng khả năng tạo vốn của CTCP . 47
Kết luận . 48
Tài liệu tham khảo 49


Xem Thêm: Thúc đẩy cổ phần hoá các doanh nghiệp thương mại nhà nước ở thành phố hà nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thúc đẩy cổ phần hoá các doanh nghiệp thương mại nhà nước ở thành phố hà nội sẽ giúp ích cho bạn.