thực tập tại Công ty Thương mại dịch vụ số1

MỤC LỤC
PHẦN I 1
ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ – KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SỐ 1 1
I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SỐ 1 1
1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 1
2 Chức năng và nhiệm vụ hoạt động của Công ty Dịch vụ số 1 5
3 Kết quả hoạt động một số năm gần đây 5
II ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT kinh doanh CỦA CÔNG TY THƯƠNG MAỊ DỊCH VỤ SỐ 1 7
1 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 7
2 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 10
PHẦN II 13
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỐ 1 13
I. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỐ 1 13
II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỐ1 15
1 Những thông tin chung về tổ chức công tác kế toán 15
2.Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán 16
3. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 16
4 Sổ kế toán 17
III. ĐẶC ĐIỂM QUY TRÌNH KẾ TOÁN CỦA CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 19
1 kế toán TSCĐ 19
2 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 24
3. kế toán mua hàng và thanh toán với người bán 31
3.1 Chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ 31
4 kế toán bán hàng và thanh toán với khách hàng 38
8 kế toán lợi nhuận và phân phối lợi nhuận 11
PHẦN III 13
ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỐ 1 13
I . ƯU ĐIỂM 13
II. NHỮNG TỒN TẠI 15


Xem Thêm: thực tập tại Công ty Thương mại dịch vụ số1
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu thực tập tại Công ty Thương mại dịch vụ số1 sẽ giúp ích cho bạn.