Hoạt động bán hàng của doanh nghiệp thương mại và những giải pháp để đẩy mạnh bán hàng

MỤC LỤC
Lời mở đầu . 1
Nội dung
I.Hoạt động bán hàng của doanh nghiệp thương mại 2
1.Các hình thức bán hàng của doanh nghiệp thương mại 2
a.Hình thức bán lẻ . 2
b.Hình thức bán buôn 3
c.Các hình thức bán hàng khác 3
2.Vai trò của hoạt động bán hàng . 4
II.Tình hình bán hàng của doanh nghiệp thương mại 5
1.môi trường kinh doanh tác động đến hoạt động bán hàng . 5
2.Hoạt động bán hàng ở các doanh nghiệp thương mại . 5
III.Những giải pháp đẩy mạnh bán hàng . 7
1.Nghiên cứu thị trường 7
a.Việc chuẩn bị bán hàng . 7
b.Giao dịch với khách hàng . 7
2.Thực hiện một thương vụ thành công . 8
3. Quản l‎ý tốt đội,tổ bán hàng . 8
Kết luận.


Xem Thêm: Hoạt động bán hàng của doanh nghiệp thương mại và những giải pháp để đẩy mạnh bán hàng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động bán hàng của doanh nghiệp thương mại và những giải pháp để đẩy mạnh bán hàng sẽ giúp ích cho bạn.