MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ VÀO TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP . 3
1.1 Vốn đầu tư vào tài sản lưu động của Doanh nghiệp 3
1.1.1 Khái niệm về Doanh nghiệp . 3
1.1.2 Vốn của Doanh nghiệp 4
1.1.3 Phân loại vốn của Doanh nghiệp . 4
1.1.3.1 Phân loại theo góc độ quản lý của Nhà nước 4
1.1.3.2 Phân loại theo nguồn gốc hình thành vốn . 5
1.1.3.3 Phân loại theo tính chất luân chuyển vốn . 7
1.1.4 Vốn đầu tư vào tài sản lưu động của Doanh nghiệp 8
1.1.4.1 Khái niệm vốn đầu tư vào tài sản lưu động của Doanh nghiệp 8
1.1.4.2 Vốn đầu tư vào tài sản lưu động thường xuyên . 10
1.1.4.3 Nhu cầu vốn đầu tư vào tài sản lưu động thường xuyên . 13
1.1.4.4 Mối quan hệ giữa vốn đầu tư vào tài sản lưu động thường xuyên và nhu cầu vốn đầu tư vào tài sản lưu động thường xuyên . 16
1.1.5 Vai trò của vốn đầu tư vào tài sản lưu động đối với hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp . 20
1.2 Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư vào tài sản lưu động của Doanh nghiệp21
1.2.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư vào tài sản lưu động của Doanh nghiệp 21
1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư vào tài sản lưu động của Doanh nghiệp . 23
1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn đầu tư vào tài sản lưu động của Doanh nghiệp . 25
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ VÀO TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ . 27
2.1 Công ty cổ phần thương mại dược phẩm quốc tế 27
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần thương mại dược phẩm quốc tế . 27
2.1.1.1 Lịch sử hình thành . 27
2.1.1.2 Đặc điểm tổ chức kinh doanh và tổ chức quản lý cuả công ty cổ phần thương mại dựơc phẩm quốc tế . 29
2.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần thương mại dược phẩm quốc tế 31

2.2 Thực trạng sử dụng vốn đầu tư vào tài sản lưu động của Công ty cổ phần thương mại dược phẩm quốc tế . 43
2.2.1 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư vào tài sản lưu động của Công ty cổ phần thương mại dược phẩm quốc tế 43
2.2.2 Phân tích tình hình quản lý vốn đầu tư vào tài sản lưu động của Công ty cổ phần thương mại dược phẩm quốc tế 48
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ VÀO TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA CONG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ 51
3.1 Định hướng hoạt động của Công ty cổ phần thương mại dược phẩm quốc tế . 51
3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư vào tài sản lưu động của Công ty cổ phần thương mại dược phẩm quốc tế 53
3.2.1 Quản lý tiền mặt và các chứng khoán thanh khoản cao . 53
3.2.2 Quản lý dự trữ, tồn kho . 56
3.2.3 Đào tạo , bồi dưỡng cán bộ- hoàn thiện bộ máy quản lý . 56
3.2.4 Nghiên cứu, dự báo nhu cầu thị trường 57
3.2.5 Quảng cáo giới thiệu sản phẩm 57
3.3 Kiến nghị . 57
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 58


Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư vào tài sản lưu động của công ty Cổ phần thương mại dược phẩm Q
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư vào tài sản lưu động của công ty Cổ phần thương mại dược phẩm Q sẽ giúp ích cho bạn.