TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ

MỤC LỤC

TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠICỔ PHẦN QUỐC TẾ. 2
1.1 Lịch sử hình thành phát triển và cơ cấu tổ chức của ngân hàng:2
1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển:2
1.1.2 Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh:3
1.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng:4
1.2 Khái quát tình hình hoạt động của Chi nhánh Thanh Xuân:8
1.2.1 Tình hình huy động vốn của Chi nhánh:9
1.2.2 Tình hình huy động vốn từ dân cư và các tổ chức kinh tế:10
1.2.3 Tỷ trọng huy động vốn theo kỳ hạn:11
1.2.4 Tỷ trọng tăng trưởng tổng dư nợ:12
1.2.5 Hiệu quả hoạt động của kinh doanh của chi nhánh:13


Xem Thêm: Tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế sẽ giúp ích cho bạn.