Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Ch­ơng 1: Lý luận chung về hoạt động huy động vốn tại NHTM 4 1.1 . Tổng quan về NHTM 4
1.1.1. Khỏi niệm NHTM .4
1.1.2. Cỏc hoạt động cơ bản của NHTM .4
1.1.3. Nguồn vốn của NHTM 5
1.1.3.1. Vốn của chủ sở hữu 6
1.1.3.2. Vốn nợ . .8
1.2. Những vấn đề cơ bản về huy động vốn từ bờn ngoài của NHTM .10
1.2.1. Các hình thức huy động vốn từ bên ngoài của NHTM 10
1.2.1.1. Huy động vốn tiền gửi, vay 10
1.2.1.2. Huy động vốn nội tệ-ngoại tệ .15
1.2.1.3. Huy động vốn trong n­ớc và ngoài n­ớc .17
1.2.1.4. Huy động vốn ngắn, trung và dài hạn từ thị tr­ờng .20
1.2.1.5. Huy động vốn từ cỏc cỏ nhõn, hộ gia đỡnh và của cỏc TCKT 22
1.2.1.6. Huy động vốn từ cỏc nguồn khỏc .24
1.2.2. Cụng tỏc huy động vốn từ bờn ngoài của NHTM 25
1.2.2.1. Mục tiờu . 25
1.2.2.2. Cỏc tiờu chớ đỏnh giỏ hiệu quả cụng tỏc huy động vốn từ bờn ngoài 26
1.2.3. Nghiờn cứu cỏc nhõn tố ảnh h­ởng đến huy động vốn từ bờn ngoài .35
1.2.3.1. Nhõn tố thuộc về ngõn hàng .35
1.2.3.2. Nhõn tố khỏch quan 38
Ch­ơng 2: Thực trạng hoạt động huy động vốn từ bên ngoài của NHTM CP Quân đội thời gian qua .40 2.1. Tổng quan về NHTM CP Quõn đội 40
2.1.1. Giới thiệu chung về NHTM CP Quõn đội .40
2.1.2. Cỏc sản phẩm dịch vụ 40
2.1.3. Mụ hỡnh tổ chức 42
2.1.4. Kết quả kinh doanh trong những năm qua 43
2.2. Thực trạng hoạt động huy động vốn từ bờn ngoài của NHTM CP Quõn đội .53
2.2.1. Tổng quan về sự biến động nguồn vốn của NHTM CP Quõn đội .53
2.2.2. Phõn tớch hoạt động huy động vốn theo loại tiền 55
2.2.2.1. Huy động vốn nội tệ của NHTM CP Quõn đội . 55
2.2.2.2. Huy động vốn ngoại tệ của NHTM CP Quõn đội 58
2.2.3.Phõn tớch hoạt động huy động vốn theo kỳ hạn và đối t­ợng 60
2.3. Đỏnh giỏ hoạt động huy động vốn của NHTM CP Quõn đội thời gian qua .64
2.3.1. Cỏc chỉ tiờu đỏnh giỏ hiệu quả cụng tỏc huy động vốn từ bờn ngoài 64
2.3.1.1. Chi phớ vốn .64
2.3.1.2. Mối quan hệ giữa huy động vốn và sử dụng vốn . .67
2.3.1. Những kết quả đạt đ­ợc .73
2.3.2. Hạn chế và nguyờn nhõn .74
Ch­ơng 3: Giải pháp tăng c­ờng huy động vốn từ bên ngoài tại NHTM CP Quân đội 78 3.1. Định h­ớng hoạt động huy động vốn của NHTM CP Quõn đội 78
3.2. Giải phỏp 80
3.2.1. Mở rộng cỏc hỡnh thức huy động vốn .80
3.2.2. Thực hiện chớnh sỏch lói suất linh hoạt .82
3.2.3. Phát triển các dịch vụ đa dạng liên quan đến huy động vốn 84
3.2.4. Xõy dựng một chiến l­ợc khỏch hàng hợp lý trong huy động vốn 86
3.2.5. Th­ờng xuyên đào tạo, nâng cao chất l­ợng đội ngũ cán bộ 89
3.3. Kiến nghị .90
3.3.1.Kiến nghị đối với NHNN .90
3.3.2.Kiến nghị đối với Chớnh phủ 91
KẾT LUẬN .92
TÀI LIỆ THAM KHẢO 93


Xem Thêm: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội sẽ giúp ích cho bạn.