Lời mở đầu
Trải qua lịch sử của kinh tế thế giới, chúng ta thấy rằng với bất kỳ nền kinh tế nào, phát triển hay suy thoái đều do tổ chức quản lý quyết định. Ngay sau cách mạng tháng mười Nga năm 1917, LêNin đã khẳng định: “ Tổ chức quản lý là nhiệm vụ chủ yếu và trung tâm của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, trong đó nhiệm vụ nhà nước trên hết và trước hết được quy lại thành nhiệm vụ thuần tuy kinh tế ”1. Sự biến động của nền kinh tế nước ta trong nhiều năm qua cũng đã chứng tỏ tầm quan trọng của tổ chức quản lý.
Là một doanh nghiệp- phần tử có vai trò quyết định mạnh mẽ tới sự phát triển của nền kinh tế nhất định chịu sự chi phôí của quy luật đó. Trong môi trường hội nhập của nền kinh tế nước ta hiện nay vai trò của quản lý trong các doanh nghiệp cần được coi trọng và thức hiện hiệu quả hơn hết. Mọi quyết định quản lý đều được xác định bởi tiêu chuẩn cuối cùng là hiệu quả kinh tế và nó tác động trực tiếp đến lợi ích của từng cá nhân. Chính vì vậy các doanh nghiệp có nhận thức đúng đắn và không ngừng nâng cao hiệu lực quản lý của mình là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.
Xuất phát từ nhận thức trên và sự tìm hiểu sâu sắc về công tác quản lý tại công ty xây lắp – vật liệu xây dựng trong thời gian thực tập vừa qua, em đã chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý ở công ty xây lắp – vật liệu xây dựng “ .
Vấn đề quản lý có thể được nhìn nhận dưới nhiều giác độ khác nhau, tuy nhiên trong phạm vi nghiên cứu của chuyên đề thực tập này em xin đề cập tới hiệu lực trong qúa trình quản lý với bốn chức năng cơ bản: Lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra. Em hy vọng với nội dung trong chuyên đề này sẽ góp phần nhỏ vào sự phát triển của công ty.

Nội dung chuyên đề được thực hiên qua ba phần:
Chương I: Tổng quan về quản lý và hiệu lực quản lý.
Chương II: Thực trạng công tác quản lý và hiệu lực quản lý của công ty xây lắp vật liệu xây dựng.
Chương III: Một số biện pháp nâng cao hiệu lực quản lý đối với công ty xây lắp vật liệu xây dựng.

Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo Khoa Khoa học quản lý- Đại học KTQD đã trang bị vốn kiến thức cho em trong quá trình học tập tại trường. Đặc biệt là sự tận tình hướng dẫn và giúp đỡ của cô giáo Đỗ Thị Hải Hà để em có thể hoàn thành tốt chuyên đề này.
Xin chân thành cảm ơn các cán bộ thuộc Công ty Xây lắp – Vật liệu xây dựng đã tạo điều kiện thuận lợi trong thời gian thực tập taị công ty.
Mục lục Trang
Lời mở đầu 1
Chương I 3
Tổng quan về quản lý và hiệu lực quản lý. 3
I. Những khái niệm.: 3
1. Định nghĩa quản lý. 3
1.1. Khái niệm quản lý: 3
1.2. Nội dung của quản lý kinh tế. 4
1.2.1. Lập kế hoạch: 5
1.2.2 Tổ chức 13
1.2.3 Lãnh đạo. 18
1.2.4 Kiểm tra. 20
2. Đặc điểm. 24
3. Chức năng của quản lý. 25
4. Vai trò của quản lý. 26
5. Các nguyên tắc quản lý. 27
5.1. Tập trung dân chủ. 27
5.2.Tuân thủ luật pháp và thông lệ xã hội 28
5.3. Phối hợp điều hoà các lợi ích. 28
5.4 Nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả. 30
5.5 Hướng vào khách hàng và thị trường mục tiêu. 30
6. Hiệu lực quản lý: 31
6.1. Khái niệm hiệu lực quản lý: 31
6.2. Các phương diện của hiệu lực quản lý: 32
6.2.1. Phương diện kinh tế: 32
6.2.2. Phương diện pháp lý: 32
6.2.3. Phương diện xã hội: 33
II. Tính tất yếu khách quan của nâng cao hiệu lực quản lý: 33
1. Vai trò của quản lý đối với doanh nghiệp: 33
2. Sự cần thiết của nâng cao hiệu lực quản lý: 34
2.1. Sự biến động của môi trường bên ngoài doanh nghiệp. 34
2.2. Sự hoạt động nội tại của doanh nghiệp. 35
2.3. Đặc thù ngành nghề sản xuất kinh doanh. 35
III. Các hình thức, xu hướng nhằn nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. 36
1. Tổ chức lại doanh nghiệp: 36
2. Điều chỉnh cơ cấu trong doanh nghiệp. 37
3. Tập trung khâu xung yếu: 38
4. Đẩy mạnh chức năng kiểm soát trong doanh nghiệp: 39
IV. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu lực quản lý. 40
1. Cơ cấu tổ chức: 40
2. Năng lực sản xuất: 40
2.1. Trang thiết bị công nghệ: 40
2.2. Đội ngũ cán bộ công nhân viên. 40
3. Năng lực của nhà quản lý: 41
Chương II 42
Thực trạng công tác quản lý và hiệu lực quản lý ở tại công ty vật liệu- xây dựng. 42
I. Tổng quan về công ty: 42
1. Quá trình ra đời: 42
2. Chức năng nhiệm vụ: 43
3. Tổ chức quản lý của công ty: 44
3. Tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty: 49
II. Một số yếu tố ảnh hưởng tới hiệu lực quản lý của Công ty: 50
1. Trang thiết bị và công nghệ sản xuất: 50
2. Đội ngũ cán bộ quản lý và công nhân viên: 51
2.1. Thực trạng tại Công ty: 51
2.1.1 Đội ngũ công nhân viên kỹ thuật: 52
2.1.2 Chất lượng cán bộ quản lý và khoa học kỹ thuật: 53
3. Mô hình cơ cấu quản lý của Công ty: 56
4. Đặc thù nghành nghề sản xuất kinh doanh: 57
III. Thực trạng sản xuất kinh doanh: 58
1. Một số kết quả đạt được trong ba năm gần đây:
1.1. Về tài chính: 58
1.2. Tình hình thực hiện xây dựng các công trình trong ba năm qua: 60
2. Đánh giá chung tình hình sản xuất kinh doanh: 60
2.1. Mặt tích cực: 60
2.2. Mặt hạn chế: 60
3. Mục tiêu chung của công ty trong các năm tới. 61
3.1. Về xây lắp: 61
3.2. Về sản xuất công nghiệp: 61
3.3. Về tổ chức sản xuất kinh doanh: 62
3.4. Đầu tư xây dựng cơ bản: 62
3.5. Về tổ chức nhân sự và đào tạo: 62
Chương III 63
Một số biện pháp nâng cao hiệu lực quản lý đối với công ty xây lắp- vật liệu xây dựng 63
I. Tổ chức lại Công ty: 63
1. Cơ sở lý luận. 63
2. Nội dung biện pháp. 64
3. Điều kiện thực hiện. 64
4. Đánh giá phương án. 64
II. Phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp và xây lắp. 65
1. Cơ sở lý luận. 65
2. Nội dung. 65
3. Điều kiện thực hiện: 66
4. Đánh giá chung 66
III, Nâng cao năng lực cán bộ quản lý 66
1. Cơ sở lý luận 66
2. Nội dung 66
4. Đánh giá 67
IV, Đẩy mạnh chức năng kiểm soát trong công ty 67
1. Cơ sở lý luận 67
2. Nội dung 67
3. Đánh giá chung 68

[charge=150]http://up.4share.vn/f/6859515b5d5b5f51/QT081.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý ở công ty xây lắp – vật liệu xây dựng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý ở công ty xây lắp – vật liệu xây dựng sẽ giúp ích cho bạn.