Hoàn thiện công tác kế toán NVL tại C.ty Cổ phần Hà Bắc
MỤC LỤC

Trang
LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN TRONG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

I.Những vấn đề chung trong công tác hạch toán nguyên vật liệu
1.Khái niệm và đặc điểm nguyên vật liệu :
1.1.Khái niệm
1.2. Đặc điểm
2. Phân loại nguyên vật liệu
2.1. Nguyên vật liệu chính
2.2. Nguyên vật liệu phụ
2.3. Nhiên liệu
2.4. Phụ tùng
2.5. Nguyên vật liệu khác
3. Đánh giá nguyên vật liệu
3.1. Khái niệm đánh giá nguyên vật liệu
3.2. Tính giá nguyên vật liệu
II. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu
2.1. Khái niệm hạch toán chi tiết nguyên vật liệu
2.2. Các phương pháp hạch toán chi tiết nguyên vật liệu
a. Phương pháp ghi thẻ song song
b. Phương pháp sổ số dư
c. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển
III. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu
1. Các phương pháp hạch toán nguyên vật liệu
1.1.Phương pháp kê khai thường xuyên
1.2.Phương pháp kiểm kê định kỳ
2.Bảng phân bổ nguyên vật liệu
3.Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu

PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ BẮC

I. Đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức công tác kế toán
1.Đặc điểm tổ chức quản lý
1.1. Quá trình hình thành và phát triển
1.2. Chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của công ty
2. Tổ chức bộ máy công ty cổ phần Hà Bắc
3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty
3.1. Tổ chức bộ máy kế toán
3.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
3.3. Hình thức kế toán vận dụng
1.3.1. Hình thức kế toán nhật ký chung
1.3.2. Sơ đồ hình thức kế toán nhật ký chung
II. Tình hình thực tế tổ chức hạch toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Hà Bắc
1. Đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu ở công ty
2. Tổ chức chứng từ và tài khoản sử dụng của công ty
2.1. Tổ chức chứng từ và tài khoản sử dụng của công ty
2.1.1. Khi nhập kho vật liệu
2.1.2. Khi xuất kho vật liệu
2.2. Tài khoản sử dụng chủ yếu tại công ty cổ phần Hà Bắc.
2.3. Kế toán chi tiết nhập, xuất vật liệu tại công ty cổ phần Hà Bắc
3. Kế toán tổng hợp nhập-xuất vật liệu tại công ty
3.1.Kế toán tổng hợp quá trình nhập vật liệu
3.2. Kế toán tổng hợp quá trình xuất vật liệu
4. Tổ chức ghi sổ kế toán tổng hợp
5. Kiểm kê vật liệu tồn kho
PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ BẮC
I. Nhận xét và đánh giá chung
1. Nhận xét chung về bộ máy quản lý của công ty
2. Nhận xét chung về bộ máy kế toán của công ty
3. Nhận xét cụ thể về tổ chức hạch toán nguyên vật liệu tại công ty
3.1.Đánh giá nguyên vật liệu
3.2.Quản lý nguyên vật liệu
II. Một số kiến nghị đề xuất
1. Kiến nghị 1: việc phân loại và lập sổ danh điểm vật liệu
2. Kiến nghị 2: phương pháp hạch toán chi tiết nguyên vật liệu
3. Kiến nghị 3: công tác tính giá vốn nguyên vật liệu xuất kho
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần Hà Bắc
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần Hà Bắc sẽ giúp ích cho bạn.