Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng& xác định kết quả tại C.ty TNHH Đạt Thành
LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường như hiện nay các doanh nghiệp đang cạnh tranh rất gay gắt,doanh thu và lợi nhuận có ý nghĩa quan trọng đối vpí sự phát triển của doanh nghiệp .Doanh thu là nguồn vốn để trang trảI cho quá trình tái sản xuất và kinh doanh cho doanh nghiệp .Lợi nhuận ngày càng cao thì doanh nghiệp càng hoạt động có hiệu quả và khả năng đóng góp cho Nhà nước cũng lớn hơn.Để có được hiệu quả sản xuấ kinh doanh như thế đó là cả một quá trình xâu chuỗi của một hệ thống các yếu tố xuúat phát từ chính doanh nghiệp và có sự tác động bên ngoài.Do đó việc không ngừng nâng cao doanh thu và lợi nhuận,các doanh nghiệp phải áp dụngcác cộng cụ quản lý khác nhau.Một trong những công cụ đó là công tác kế toán nói chung và kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng nói riêngViệc tổ chứ công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng đêm lại cho nhà quản lý các thông tin về tinh hình xuất bán hàng hoá và doanh thu từ hoạt động bán hàng như thế nào,để từ đó lựac họn phương pháp kinh doanh phù hợp với từng mặt hàng nhất định góp phần vào sự củng cố vi trí của doanh nghiệp và đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển.
Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp ,cùng với quá trình tìm hiểu tại Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Nam á mà em đã lựa chọn đề tài làm luận văn là: “Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Nam á”.Nhờ sự giúp đỡ của các anh chị trong phòng kế toán của Công ty và sự hướng dẫn nhiệt tình của GS.TS. Lương Trọng Yêm đã giúp em hoàn thành với bố cục như sau

Chương I: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp
Chương II: Tình hình công tác kế toán bán hàng và xác định kết qảu bán hàng tại Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Nam á.
Chương III: một số nhận xét chung và mốt số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Nam á.

CHƯƠNG I
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP
I.KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG
1.Khái niệm về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
Bán hàng là khâu kết nối các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với thị trường,có ýnghĩa là đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hướng theo thị trường lấy thị trường làm nhu cầu,ước muốn của khách hàng làm chỗ dựa vững chắc nhất cho mọi quyết định kinh doanh.
Bán hàng là quá trình trao đổi để thực hiện giá trị của hàng hoá tức lầ để chuyển số vốn của doanh nghiệp từ hình thái hiện vật(hàng) sang hình thái tiền tệ(tiền).Hàng đem đị bán có thể là thành phẩm,hàng hóa vật tư hay lao vụ dịch vụ cung cấp cho khách hàng.trong quá trình trao đổi một mặt doanh nghiệp chuyển nhượng cho người mua sản phẩm,hàng hóa,mặt khác doanh nghiệp cũng thu được ở người mua số tiền hàng tương ứng với trị giá số sản phẩm hàng hóa đó.Quan hệ trao đổi này phải thông qua các phương tiện thanh toán để thực hiện giá trị của sản phẩm hàng hóa.
Bán hàng là một mắt xích quan trọng trong chu kỳ vận động của hàng hóa.Trong các loại hình doanh ngiệp nói chung và loại hình doanh nghiệp thương mại nói riêng thì bán hàng là cơ sở để xác định kết quả kinh doanh và ngược lại xác định kết quả kinh doanh là chỉ tiêu rất quan trọng đối với doanh nghiệp vì có xác định được doanh thu bán hàng thì mới có thể bù đắp được mọi chi phí đã bỏ ra trong quá trình kinh doanh,thu được lợi nhuận tối đa mà vẫn được khách hàng chấp nhận.
Như vậy bán hàng(tiêu thụ) là thực hiện mục đích của sản xuất kinh doanh từ sản xuất ra sản phẩm đến tiêu thụ sản phẩm,sản phẩm được đưa từ nơi sản xuất đến nơi tiệu thụ(bán hàng).Bán hàng là khâu lưu tông hàng hóa,là cầu nối trung gian giữa một bên là sản xuất phân phối một bên là tiêu dùng.Đặc biệt trong nên kinh tế thị trường thì tiêu thụ(bán hàng) được hiểu theo nghĩa rộng hơn đó là quá trình kinh tế bao gồm nhiều khâu từ việc nghiên cứu thị trường,xác định nhu cầu khách hàng,tổ chức mua hàng và xuất bán theo yêu cầu của khách hàng nhằm đạt mục tiêu hiệu quả kinh tế cao nhất.
2.Ý nghĩa của kế toán bán hàng và xác định kêt quả bán hàng.
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay,việc tiêu thị sản phẩm có ý nghĩa quan trọng,nó đảm bảo cho quán trình sản xuất liên tục,là điệu kiện tồn tại và phát triển của doanh nghiệp .Tiệu thụ sản phẩm trở thành căn cứ quan trọng để doanh nghiệp lập kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp lý về thời gian,sổ lượng,chất lượng,tìm cách phát huy thế mạnh va hạn chế những yếu điếm của mình.Như vậy,ta thấy bán hàng là điểm mấu chốt giúp doanh nghiệp có thể duy trì và phát triển được hay không?
Kế toán là một công cụ quản lý có hiệu lực nhất trong hệ thống quản lý.Có nhiệm vụ thu nhận,xử lý và cung cấp toàn bộ thông tin về hoạt động kinh tế tài chính giúp nhà
quản lý đưa ra các phương án kinh doanh tối ưu.Kết quả và hiệu quả kinh doanh là vấn đề họ phải quan tâm hàng đầu.Doanh nghiệp không thể hoạt động được nếu hiệu qủa kinh doanh thấp.
Vì vậy,việc tổ chức công tác kế toán bán hàng,kế toán xác định kết quả một cách khoa học hợp lý và phù hợp với điệu kiện cụ thể của doanh nghiệp có ý nghĩa quyết định trong việc quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp do ba chỉ tiêu doanh thu ,chi phí và lợi nhuận là ba chỉ tiêu mà tất cả các doanh nghiệp đều quan tâm.Việc bán hàng và xác định kết quả bán hàng có mối liên hệ trực tiếp tới lợi nhuận của doanh nghiệp .Tăng doanh thu giảm chi phí là một trong những yêu cầu cơ bản bức xúc của tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
3.Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
Để đáp ứng được yêu cầu quản lý và giám sát chặt chẽ quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng,kế toán cần có những nhiệm vụ chủ yếu sau:
+ Tổ chức luân chuyển chứng từ hạch toán ban đầu,ghi sổ kế tóan tài chính ,kế tóan quản trị về doanh thu ,giá vốn hàng bán ra, các khoản chi phí gián tiếp cho công tác bán hàng,tiêu thu như:chi phí bán hàng,chi phí quản lý doanh nghiệp cần phải phân bổ cho từng đối tượng kế toán quản trị để xác định kết quả bán hàng,kết quả hoạt động kinh doanh.
+ Ghi chép,tinh toán, phản ánh đầy đủ kịp thời số lượng hàng hóa bán ra.Quản lý chặt chẽ tình hình biến động và dự trữ kho hàng,giúp lãnh đạo đưa ra chiến lược kinh doanh kịp thời và chính xác.
+ Thường xuyên giám sát,kiểm tra công việc và trình tự thực hiện hợp đòng bán hàng,đôn đốc quá trình thanh toán tiền hàng của khách hàng,việc tính toán xác định kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp ,kiểm tra việc chấp hành các nguyên tắc chế độ về hạch táon doanh thu ,tiêu thụ thu nhập từ hoạt động bán hàng.
+ Tổ chức việc lập báo cáo doanh thu ,báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp và các cấp có liên quan.
+ Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh,kết quả từ hoạt động bán hàng, đánh giá tình hình thực tế kế hoạch bán hàng từ đó tư vấn cho ban lãnh đạo công ty lựa chọn phương án kinh doanh có hiệu quả.
II.NỘI DUNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG
1.Kế toán doanh thu bán hàng.
1.1 Khái niệm về doanh thu bán hàng:
Doanh thu bán hàng là tổng giá trị được thực hiện do việc bán hàng hóa sản phẩm cung cấp lao vụ,dịch vụ cho khách hàng.Tổng doanh thu bán hàng là số tiền ghi trên hóa đơn bán hàng;trên hợp đồng cung cấp hàng hóa,dịch vụ.
1.2 Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng:
Theo chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu va thu nhập khác”.Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi thỏa mãn cá điều kiện sau:
+ Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn về lợi ích và rủi ro gắn liền với quyền sở hữu của sản phẩm hàng háo cho người mua.
+ Doanh nghiệp không còn nắm giữ về sản phẩm hàng hóa như một người sở hữu sản phẩm hàng hóa hoặc kiểm soát hàng hóa này.
+ Doanh nghiệp chắc chắn thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng.
+ Doanh thu phải được xác định một cách chắc chắn.
+ Phải xác định được một cách riêng biệt cụ thể các chi phí liên quan đến giao dịch bán


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng& xác định kết quả tại công ty TNHH Đạt Thành
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng& xác định kết quả tại công ty TNHH Đạt Thành sẽ giúp ích cho bạn.