Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền & các nghiệp vụ thanh toán tại C.ty cổ phần Dệt may XK Hải Phòng


MỤC LỤC

Lời nói đầu 1
Phần I Lý luận chung về hoạch toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán . .
2
1.1 Khái niệm, vai trò của vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán trong nền kinh tế .
2
1.2 Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán 3
1.2.1 Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền . 3
1.2.2 Nguyên tắc hạch toán các nghiệp vụ thanh toán . 3
1.3 Phân loại vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán 4
1.3.1 Phân loại vốn bằng tiền . 4
1.3.2 Phân loại các nghiệp vụ thanh toán . 4
1.4 Hạch toán vốn bằng tiền 5
1.4.1 Hạch toán tiền mặt . . 5
1.4.1.1 Tài khoản sử dụng . 6
1.4.1.2 Phương pháp hạch toán . 7
1.4.2 Hạch toán tiền gửi Ngân Hàng . . 8
1.4.2.1 Tài khoản sử dụng . 8
1.4.2.2 Phương pháp hạch toán . 9
1.4.3 Hạch toán tiền đang chuyển 11
1.4.3.1 Tài khoản sử dụng . 11
1.4.3.2 Phương pháp hạch toán . 11
1.4.4 Hạch toán quản lý ngoại tệ . 13
1.4.4.1 Nguyên tắc hạch toán . . 13
1.4.4.2 Tài khoản sử dụng . 13
1.4.4.3 Phương pháp hạch toán . 14
1.5 Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán . 17
1.5.1 Hạch toán thanh toán với người mua . . 17
1.5.1.1 Tài khoản sử dụng . 17
1.5.1.2 Phương pháp hạch toán . 17
1.5.2 Hạch toán thanh toán với người cung cấp . 19
1.5.2.1 Tài khoản sử dụng 19
1.5.2.2 Phương pháp hạch toán . 20
1.5.3 Hạch toán thanh toán với Nhà Nước . . 21
1.5.3.1 Tài khoản sử dụng . 21
1.5.3.2 Phương pháp hạch toán . 22
1.5.4 Hạch toán thanh toán với công nhân viên . 25
1.5.4.1 Tài khoản sử dụng . 25
1.5.4.2 Phương pháp hạch toán . 26
1.6 Hình thức sổ kế toán 28
Phần II: Thực trạng vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại Công Ty Cổ Phần Dệt May Xuất Khẩu Hải Phòng
31

2.1 Khái quát chung về Công Ty Cổ Phần Dệt May Xuất Khẩu Hải Phòng 31
2.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công Ty 34
2.3 Thực trạng hạch toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại Công Ty Cổ Phần Dệt May Xuất Khẩu Hải Phòng
39
2.3.1 Hạch toán vốn bằng tiền . 41
2.3.1.1 Hạch toán tiền mặt . . 41
2.3.1.2 Hạch toán tiền gửi Ngân Hàng . . 46
2.3.2 Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán . 52
2.3.2.1 Hạch toán thanh toán với người mua . . 52
2.3.2.2 Hạch toán thanh toán với người cung cấp . 55
2.3.2.3 Hạch toán thanh toán với Nhà Nước . . 59
2.3.2.4 Hạch toán thanh toán với công nhân viên . 63
Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại Công Ty Cổ Phần Dệt May Xuất Khẩu Hải Phòng .
71


3.1 Đánh giá khái quát tình hình hạch toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán . .
71
3.2 Sự cần thiết hoàn thiện vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán 74
3.3 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán . .
76
3.3.1 Mở sổ theo dõi chi tiết tiền gửi Ngân Hàng 76
3.3.2 Tổ chức lại hình thức sổ kế toán phải thu của khách hàng 79
3.3.3 Chi trả lương cho công nhân viên qua Ngân Hàng . 81
3.3.4 Mở sổ kế toán chi tiết đối với tài khoản 334 . 81
Kết luận . 82


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền & các nghiệp vụ thanh toán tại công ty cổ phần Dệt may xuất khẩu Hả
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền & các nghiệp vụ thanh toán tại công ty cổ phần Dệt may xuất khẩu Hả sẽ giúp ích cho bạn.