Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp CPSX & tính GTSP ở C.ty Lặn & Xây dựng công trình ngầm Thăng Long
MỤC LỤC

Trang
LỜI NÓI ĐẦU 1
Phần I: Các vấn đề chung về kế toán NL, VL và CCDC 2
1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của NL, VL và CCDC trong SXKD
1.2. Phân loại và đánh giá NL, VL và CCDC
1.3. Nhiệm vụ kế toán NL, VL và CCDC
1.4. Thủ tục quản lý nhập – xuất kho NL, VL, CCDC và các chứng từ kế toán liên quan
1.5. Phương pháp kế toán chi tiết NL, VL và CCDC
1.6. Kế toán tổng hợp NL, VL và CCDC
Phần II: Thực tế công tác kế toán NLVL và CCDC tại Công ty CP Xây dựng và vật tư thiết bị 23
I. Đặc điểm chung của Công ty
2.1. Quá trình phát triển của Công ty
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động SXKD của Công ty
2.2. Công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy kế toán của Công ty.
II. Thực tế công tác NL, VL và CCDC ở Công ty
1. Khái quát chung về NL, VL và CCDC sử dụng ở Công ty Cp xây dựng vật tư thiết bị
2. Phân loại và đánh giá NL, VL và CCDC ở Công ty CP xây dựng và vật tư thiết bị
3. Trình tự thủ tục nhập, xuất NL, VL và CCDC
4. Kế toán tổng hợp nhập, xuất NL, VL và CCDC
5. Tài khoản kế toán Công ty đang sử dụng
6. Kế toán tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
Phần III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán NL, VL và CCDC của Công ty CP xây dựng và vật tư thiết bị 67


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm ở công ty Lặn & Xây dựng công trì
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm ở công ty Lặn & Xây dựng công trì sẽ giúp ích cho bạn.