Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí & tính GTSP tại C.ty Xây dựng số 1 - Tổng C.ty Xây dựng Hà Nội
MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG I 1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ 1
SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 1
TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CƠ BẢN 1

1.1. Đặc điểm của sản xuất xây lắp tác động đến công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 1
1.1.1. Đặc điểm của sản phẩm xây lắp trong ngành xây dựng 1
1.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng 2
1.1.3. Yêu cầu của công tác quản lý tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng 3
1.1.4. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 3
1.1.5. ý nghĩa kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 4
1.2. Nội dung và phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 4
1.2.1. Chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp 4
1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất ở các doanh nghiệp xây dựng 5
1.2.3. Giá thành sản phẩm xây lắp 7
1.2.4. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp 11
1.2.5. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 14
1.2.6. Đánh giá sản phẩm làm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp 24
1.2.7. Phương pháp tính giá thành sản phẩm công tác xây lắp 25
CHƯƠNG II 27
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 27
CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP
TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 27

2.1. Đặc điểm tình hình chung của công ty xây dựng số 1: 27
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 27
2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty Xây dựng số 1: 28
2.1.3. Tổ chức công tác kế toán ở Công ty Xây dựng số 1 31
2.2. Thực trạng chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây dựng số 1 37
2.2.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng số 1 37
2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 38
2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 46
2.2.4. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 51
2.2.5. Kế toán chi phí sản xuất chung 54
2.2.6. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất cuối tháng 60
2.2.8. Kế toán tính giá thành công trình xây dựng ở Công ty xây dựng số 1. 64
CHƯƠNG III 66
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH 66
GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 66

3.1. Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản xuất. 66
3.1.1. Sự càn thiết phải hoàn thiện công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản xuất. 66
3.1.2 Phương hướng hoàn thiện. 67
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng số 1. 69
3.2.1. Về kế toán nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ: 69
3.2.2. Về kế toán chi phí nhân công trực tiếp 70
3.2.3. Về kế toán tính giá thành sản phẩm hoàn thành 70
3.2.4. Về công tác kế toán nói chung 71


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí & tính giá thành sản phẩm tại công ty Xây dựng số 1 - Tổng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí & tính giá thành sản phẩm tại công ty Xây dựng số 1 - Tổng sẽ giúp ích cho bạn.