Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng tại C.ty Gas - PETROLIMEX
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương I: Những lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định
kết quả bán hàng 1

1.1. Ý nghĩa và sự cần thiết của công tác kế toán bán hàng
trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại 1
1.2. Nội dung công tác kế toán bán hàng trong các
doanh nghiệp thương mại 2
1.3. Kế toán bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại 7
1.3.1. Yêu cầu và nhiệm vụ của kế toán bán hàng 7
1.3.2. Chứng từ ghi chép ban đầu 7
1.3.3. Kế toán tổng hợp bán hàng 8
1.3.4. Trình tự kế toán 11
Chương II: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả
bán hàng tại công ty Gas Petrolimex 13

A. Đặc điểm chung của công ty Gas Petrolimex 13
I. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty Gas Petrolimex 13
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Gas Petrolimex 13
2. Mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của công ty
Gas Petrolimex 14
1.1. Mô hình tổ chức 14
1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty Gas Petrolimex 14
1.3. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, bộ phận
trực thuộc công ty Gas Petrolimex 15
III. Tổ chức bộ máy kế toán , công tác kế toán và sổ kế toán
tại công ty Gas Petrolimex 16
1. Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán
tại công ty Gas Petrolimex 16
1.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán 17
1.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận 17
2. Hình thức sổ kế toán 19
B. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 20
I. Tổ chức kế toán bán hàng 20
1. Phương thức bán hàng 20
2. Phương pháp tính giá vốn 22
3. Chính sách giá cả 22
4. Hệ thống tài khoản áp dụng vào kế toán bán hàng
và xác định kết quả bán hàng 22
5. Chứng từ tài khoản, sổ sách kế toán và quy trình
kế toán trên máy nghiệp vụ bán hàng 23
6. Kế toán tiêu thụ hàng hoá 24
II. Kế toán chi phí bán hàng và xác định kết quả bán hàng 29
1. Kế toán chi phí bán hàng 29
2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
tại công ty Gas Petrolimex 30
Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán
nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả bán hàng

tại công ty Gas Petrolimex 31
I. Nhận xét chung về hoạt động kinh doanh, công tác kế toán nghiệp
vụ bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Gas Petrolimex 31
II. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng
và xác định kết quả bán hàng tại công ty Gas Petrolimex 32
1. Về luân chuyển chứng từ 32
2. Về phương pháp phân bổ chi phí bán hàng cho
hàng tồn kho và hàng bán ra trong kỳ 33
3. Về thanh toán công nợ 33
4. Về chính sách chiết khấu 34
5. Về chính sách giá bán thị trường 34
6. Về công tác quản lý và điều hành vốn 35
III. Một số kiến nghị 35
1. Kiến nghị với Tổng công ty Xăng dầu 35
2. Kiến nghị với Nhà nước 35
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng tại công ty Gas - PETROLIMEX
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng tại công ty Gas - PETROLIMEX sẽ giúp ích cho bạn.