Kế toán tập hợp chi phí & tính GTSP xây lắp ở C.ty Xây dựng số 1
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG
1.1. Tổng quan về nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng
1.1.1. Sự hình thành và quá trình phát triển của nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng
1.1.2. Khái niện bảo lãnh, bảo lãnh ngân hàng
1.1.3. Đặc điểm của bảo lãnh ngân hàng
1.1.4. Chức năng của bảo lãnh ngân hàng
1.2. Nội dung của nghiệp vụ bảo lãnh
1.2.1. Các yếu tố trong bảo lãnh
1.2.2. Thư bảo lãnh
1.2.3. Phí bảo lãnh
1.2.4. Các loại hình bảo lãnh
1.3. Rủi ro trong nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng
1.3.1 Rủi ro đối với ngân hàng bảo lãnh
1.3.2 Rủi ro đối với người thụ hưởng
1.3.3 Rủi ro đối với người được bảo lãnh
1.4. Quy tắc quốc tế áp dụng cho bảo lãnh ngân hàng và nguồn luật điều chỉnh
1.4.1 Các công ước quốc tế
1.4.2 Các văn bản của Phòng Thương Mại quốc tế (ICC)
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI SỞ GIAO DỊCH - NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
2.1 Tổng quan về Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam
2.1.1 Quá trình thành lập và phát triển NHNT Việt Nam
2.1.2 Hoạt động nghiệp vụ của SGD - NHNT Việt Nam
2.2 Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng tại SGD - NHNT Việt Nam
2.2.1 Các văn bản pháp quy điều chỉnh hoạt động bảo lãnh tại SGD NHNT Việt Nam
2.2.2 Các quy định chung đối với nghiệp vụ bảo lãnh tại SGD- NHNT Việt Nam
2.2.3 Thực trạng nghiệp vụ bảo lãnh tại SGD NHNTVN
2.3 Đánh giá thực trạng bảo lãnh tại SGD - NHNT Việt Nam
2.3.1 Kết quả đạt được
2.3.2 Những tồn tại của nghiệp vụ bảo lãnh tại SGD - NHNT Việt Nam
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH TẠI SGD- NHNT VIỆT NAM
3.1 Định hướng tổng quát trên mọi mặt hoạt động của SGD-NHNT VN
3.1.1 Mục tiêu
3.1.2 Các nhiệm vụ cụ thể
3.2 Định hướng đối với hoạt động bảo lãnh của SGD-NHNTVN
3.3 Các giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ bảo lãnh
3.3.1 Các giải pháp đối với quy trình bảo lãnh
3.3.2 Các giải pháp đối với nhân tố con người - nguồn nhân lực của ngân hàng
3.3.3 Các giải pháp phục vụ phát triển quan hệ khách hàng và công nghệ ngân hàng .
3.4 Một số kiến nghị
3.4.1 Kiến nghị đối với chính phủ
3.4.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3.4.3 Kiến nghị đối với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
3.4.4 Kiến nghị đối với khách hàng
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí & tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty Xây dựng số 1
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí & tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty Xây dựng số 1 sẽ giúp ích cho bạn.