Tổ chức công tác kế toán của công ty cổ phần đầu tư Thương Mại Mạnh Thắng


LỜI MỞ ĐẦU

Kế toán là một nghệ thuật quan sát, ghi chép, phân loại , tổng hợp các hoạt động của doanh nghiệp và trình bày kết quả của chúng nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho việc ra quyết định về Kinh Tế ,chính trị, Xã Hội và đánh giá hiệu quả của một tổ chức
Hiện nay, nền Kinh Tế nước ta đang trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước .Công tác quản lý đang đứng trước những yêu cầu và nội dung quản lý có tính chất mới mẻ, đa dạng và không ít phức tạp. Là một công cụ thu thập, xử lý và cung cấp các thông tin về hoạt động kinh tế ,tài chính cho nhiều đối tượng khác nhau bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp nền kinh tế đã trải qua những cải biến sâu sắc, phù hợp với thực trạng của nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay và đã có những tác động tích cực đến hoạt động kinh tế .
- Để thấy được tầm quan trọng của công tác hạch toán kế toán tại một đơn vị ,em đã chọn 9 đề tài tại công ty cổ phần Đầu Tư Thương Mại Mạnh Thắng để làm báo cáo thực tập tốt nghiệp .Đề tài bao gồm :
- Kế toán vốn bằng tiền ,đầu tư ngắn hạn và các khoản phải thu ứng trả trước.
- Kế toán TSC§ và Đầu Tư dài hạn.
- Kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ
- Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương.
- Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
- Kế toán thành phẩm ,bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ .
- Kế toán vốn chủ sở hữu và các khoản nợ phải trả.
- Kế toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận.
- Báo cáo tài chính.
Cùng với kiến thức học tập ở trường và qua tìm hiểu thực tế tại công ty cổ phần Đầu Tư Thương Mại Mạnh Thắng,với sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Đới Thị Oanh cùng sự giúp đỡ của các cán bộ kế toán tại công ty,em xin trình bày một số vấn đề về công tác hạch toán kế toán tại công ty cổ phần đầu tư Thương Mại Mạnh Thắng
Do trình độ còn hạn chế nên bài báo cáo này không khỏi tránh những sai sót .Em mong được sự hướng dẫn ,chỉ bảo tận tình của Cô cùng cán bộ của phòng kế toán tại công ty giúp em hoàn thành bài báo cáo này.
Bố cục báo cáo gồm 3 phần:
Phần 1: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Đầu Tư Thương Mại Mạnh Thắng
Phần 2: Tình hình tài chính của công ty cổ phần Đầu Tư Thương Mại Mạnh Thắng
Phần 3: Tổ chức công tác kế toán của công ty cổ phần Đầu Tư Thương Mại Mạnh Thắng

MỤC LỤC
THỨ TỰ NỘI DUNG
LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN 1 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN Đầu Tư Thương Mại MẠNH THẮNG
1.1 Quá trình hình thành phát triển của công ty cổ phần Đầu Tư Thương Mại Mạnh Thắng
1.1.1 Thông tin giao dịch của công ty cổ phần đâu tư Thương Mại Mạnh Thắng
1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Đầu Tư Thương Mại Mạnh Thắng
1.2 C¬ cÊu tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần Đầu Tư Thương Mại Mạnh Thắng
1.2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần Đầu Tư Thương Mại Mạnh Thắng
1.2.2 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận
1.3 Đặc điểm quy trình Công Nghệ của công ty
1.3.1 Sơ đồ quy trình Công Nghệ của công ty cổ phần Đầu Tư Thương Mại Mạnh Thắng
1.3.2 Giải thích sơ dồ quy trình
1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Đầu Tư Thương Mại Mạnh Thắng
1.4.1 Các yếu tố bên trong doanh nghiệp
1.4.2 Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp
1.5 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây
1.6 Thuận lợi, khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh
a Thuận lợi
b Khó khăn
PHẦN 2 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN Đầu Tư Thương Mại MẠNH THẮNG
2.1 Tình hình tài sản, nguồn vốn của công ty
2.2 Các hoạt dộng tài chính của công ty cổ phần Đầu Tư Thương Mại Mạnh Thắng
2.3 Kết quả hoạt động tài chính qua 3 năm
2.4 Thuận lợi và khó khăn trong hoạt động tài chính
2.4.1 Thuận lợi
2.4.2 Khó khăn
PHẦN 3 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY
3.1 Cơ cấu bộ máy kế toán của công ty
3.1.1 Vẽ sơ đồ bộ máy kế toán của công ty
3.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ pận trong phòng kế toán
3.2 Hình thức ghi sổ kế toán áp dụng tại công ty
3.2.1 Vẽ sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán áp dụng tại công ty
3.2.2 Giải thích trình tự ghi sổ
3.3 Hệ thống các tài khoản công ty sử dụng
3.4 Hệ thống chứng từ, sổ sách công ty sử dụng
3.4.1 Hệ thống chứng từ
3.4.2 Hệ thống sổ sách( chi tiết,tổng hợp)
3.4.3 Hệ thống báo cáo tài chính
3.5 Lập chứng từ kế toán
3.5.1 Phần 1:Kế toán vốn bằng tiền
3.5.2 Phần 2: Kế toán TSCĐ
3.5.3 Phần 3: Kế toán NVL, công cụ dụng cụ
3.5.4 Phần 4: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
3.5.5 Phần 5: Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
3.5.6 Phần 6: Kế toán tiêu thụ thành phẩm
3.5.7 Phần 7: Kế toán các nghiệp vụ Đầu Tư tài chính
3.5.8 Phần 8: Kế toán thanh toán(nợ phải thu, nợ phải trả)
3.5.9 Phần 9: Kế toán xác định kết quả kinh doanh
3.6 Ghi sổ kế toán chi tiết
3.7 Ghi sổ kế toán tổng hợp
3.8 Lập báo cáo tài chính
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán của công ty cổ phần đầu tư Thương Mại Mạnh Thắng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán của công ty cổ phần đầu tư Thương Mại Mạnh Thắng sẽ giúp ích cho bạn.