Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ dầu khí Ninh Bình

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH Thương Mại VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ NINH BÌNH . 01
1.1. Sự cần thiết của kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ trong Công ty TNHH TM và DV dầu khí Ninh Bình . 01
1.1.1. Khái niệm bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ 01
1.1.2. Ý nghĩa công tác bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ .02
1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ 03
1.2. Kế toán bán hàng . 03
1.2.1. Các phương thức bán hàng . 03
1.2.2. Chứng từ kế toán . .04
1.2.3 Các tài khoản sử dụng 05
1.2.4. Nội dung hạch toán . .06
1.2.4.1. Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ . 06
1.2.4.2. Kế toán tiêu thụ hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định
kỳ và hàng tồn kho . 11
1.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ . 11
1.3.1. xác định kết quả tiêu thụ . .11.
1.3.2. kế toán tổng hợp chi phí quản lý công ty .12
1.3.2. Kế toán tổng hợp chi phí bán hàng . .13

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH TM VÀ DV DẦU KHÍ NINH BÌNH
2.1.Tổng quan về Công ty TNHH TM và DV dầu khí Ninh Bình .14
2.1.1. Sự hình thành và phát triển của Công ty TNHH TM và DV dầu khí Ninh Bình . .14
2.1.1.1. Thông tin giao dịch của Công ty TNHH TM và DV dầu khí Ninh Bình . .14
2.1.2.1. Quá trình và phát triển của Công ty TNHH TM và DV dầu khí Ninh Bình . .15
2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, phòng ban .16
2.1.3. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH TM và DV dầu khí Ninh Bình . .16
2.1.3.1. Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty TNHH TM và DV dầu khí Ninh Bình qua 3 năm gần đây . .17
2.1.3.2. Tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HT Công ty TNHH TM và DV dầu khí Ninh Bình .19
2.1.3.3. Tình hình tài chính của Công ty TNHH TM và DV dầu khí Ninh Bình . .20
2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH TM và DV dầu khí Ninh Bình . .22
2.1.4.1. Chức năng, nhiệm vụ của các kế toán trong đơn vị 22
2.1.4.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại Công ty TNHH TM và DV dầu khí Ninh Bình . .23
2.1.4.2.2. Quy trình ghi sổ kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ 23
2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH TM và DV dầu khí Ninh Bình . 24
2.2.1. Tài khoản, chứng từ, sổ sách sử dụng .24
2.2.1.1. Chứng từ kế toán sử dụng .24
2.2.1.2. Tài khoản kế toán sử dụng 25
2.2.1.3. Các phương thứ bán hàng . 25
2.2.1.3.2. Các phương thức thanh toán tiền hàng . .26
2.2.1.3.3. Phương pháp hạch toán bán hàng thu tiền ngay .26
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH Thương Mại VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ NINH BÌNH .
3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH TM và DV dầu khí Ninh Bình . .66
3.1.1. Những thuận lợi . 66
3.1.2. Những khó khăn . 67
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH TM và DV dầu khí Ninh Bình 68
3.2.1. Những nguyên tắc của việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kế quả tiêu thụ . 68
3.2.2. Một số biện pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ . 69


Xem Thêm: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ dầu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ dầu sẽ giúp ích cho bạn.