kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Hoàng Dũng

Mục lục
Lời nói đầu .
Phần I: Giới thiệu khái quát về công ty
1.1. Sự hình thành và phát triển của đơn vị .
1.2. Cơ cấu bộ máy quản lý của đơn vị
1.2.1. Sơ đồ khối về cơ cấu bộ máy quản lý và mối quan hệ giữa các bộ phận
1.2.2. Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của từng bộ phận .
1.3. Tổ chức sản xuất kinh doanh của từng đơn vị .
1.3.1. Các sản phẩm/ ngành nghề kinh doanh chủ yếu của cơ sở .
1.3.2. Tình hình thị trường/ khách hàng của công ty
1.4. Tình hình sản xuất kinh doanh 3 năm gần đây .
1.5. Tổ chức bộ máy kế toán trong cơ quan đơn vị
1.5.1. Cơ cấu tổ chức kế toán tại doanh nghiệp
+. Vẽ sơ đồ khối và giải thích mối quan hệ giữa các bộ phận kế toán
+. Quyền hạn, nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán
1.5.2. Tổ chức hạch toán kế toán tại doanh nghiệp .
1.5.2.1. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán .
1.5.2.2. Chế độ kế toán áp dụng, hình thức kế toán áp dụng .
1.5.2.3. Các chính sách kế toán áp dụng
a. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho .
b. Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho .
c. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho . .
1.5.2.4. Phương pháp khấu hao tài sản cố định .
1.5.2.5. Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng
1.5.3. Tổ chức kế toán tại doanh nghiệp
a. Chứng từ sử dụng .
b. Tài khoản sử dụng
c, Các loại báo cáo tài chính .
Phần II: Thực trạng, tình hình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH dệt may Hoàng Dũng . .
2.1. Hạch toán chi phí sản xuất
2.1.1. Đặc điển chi phí sản xuất trong công ty .
2.1.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
2.2. Kế toán chi phí sản xuất .
2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
a. Sơ đồ kế toán chi tiết nguyên vật liệu trực tiếp (ghi sổ chi tiết)
b. Sơ đồ kế toán chi phí nhân công trực tiếp
c. Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất chung của doanh nghiệp .
2.2.2. Phương pháp tính gía thành ở công ty .
Phần III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm cải thiện tình hình công tác hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH dệt may Hoàng Dũng . .
3.1. Nhận xét, đánh giá kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH dệt may Hoàng Dũng .
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH dệt may Hoàng Dũng . .
Kết luận .


Xem Thêm: kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Hoàng Dũng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Hoàng Dũng sẽ giúp ích cho bạn.