Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại xí nghiệp giống tằm Nam Định

LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền Kinh Tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành cơ chế thị trường có sự quản lý và điều tiết vĩ mô nền kinh tế của nhà nước theo hướng XHCN như hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp phải hạch toán kinh doanh độc lập tự chủ. Chính vì thế đối với các xí nghiệp sản xuất khi tham gia vào nền kinh tế thị trường việc sử dụng kế toán làm công cụ quản lý kinh tế tài chính là rất cần thiết góp phần không nhỏ vào việc sản xuất kinh doanh có hiệu quả cho xí nghiệp đã và đang trở thành một vấn đề bao trùm toàn bộ hoạt động kinh doanh của mỗi xí nghiệp nhất là đối với xí nghiệp giống tằm Nam Định. Ngay từ khi mới thành lập xí nghiệp đã xác định mục tiêu lợi nhuận cao nhất với chi phí bỏ ra là thấp nhất. vì thế để thực hiện được mục tiêu đề ra thì công tác kế toán nói chung và kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng nói riêng phải được thực hiện tốt vai trò của mình.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề cả về lý luận lẫn thực tiễn và được sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Nguyễn Thị Thơm và ban lãnh đạo cùng phòng kế toán của xí nghiệp giống tằm Nam Định em đã tiến hành nghiên cứu đề tài “ kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ “làm chuyên dề thực tập tốt nghiệp của mình

Bài báo cáo được trình bày với 3 phần chính:
Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp
Chương 2: Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại xí nghiệp giống tằm NĐ
Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị về tình hình nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty
Với trình độ hiểu biết còn hạn chế nên bài báo cáo tốt nghiệp của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em rất kính mong các thầy, cô giáo trong khoa cùng toàn thể các bạn có những đóng góp và đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ, sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình của cô giáo Nguyễn Thi Thơm để bài báo cáo tốt nghiệp của mình hoàn thiện hơn nữa và sau này có thể vận dụng tốt vào thực tiễn sau này.

Mục lục ‎

Tt tên tiêu đề trang

1. Lời nói đầu 1
2. Chương I : Các vấn đề chung về kế toán NLVL 3
3. Khái niệm và đặc điểm của NLVL 3
4. Vai trò của nguyên liệu vật liệu 3
5. Phân loại nguyên liệu vật liệu 4
6. Đánh giá nguyên liệu vật liệu 5
7. Nhiệm vụ của kế toán NLVL 10
8. Thủ tục nhập kho NLVL 11
9. Thủ tục xuất kho NLVL 11
10. Các chứng từ kế toán có liên quan 12
11. Phương pháp kế toán chi tiết NLVL 12
12. Phương pháp thẻ song song 13
13. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 15
14. Phương pháp sổ số dư 16
15. Kế toán tổng hợp chi tiết NLVL 17
16. Kế toán tổng hợp NLVL theo phương pháp KKTX 17
17. Kế toán tổng hợp NLVL theo phương pháp KKĐK 20
18. Chương II : Thực tế công tác kế toán NLVL xớ nghiệp GTNĐ 24
19. Qỳa trình phát triển của xí nghiệp 24
20. Cơ cấu bộ mỏy quản lý 28
21. Kết quả hoạt đọng sản xuất kinh doanh trong 3 năm gần đõy 30
22 Tổ chức cụng tỏc kế toỏn trong xớ nghiệp 32
25. Sơ đồ quy trỡnh thực hiện cụng việc về nguyờn vật liệu 35
26 . Sơ đồ luõn chuyển chứng từ 37
27. Thủ tục nhập xuất kho 38
28. Phương phỏp kế toỏn chi tiết 38
29. Phương phỏp kế toỏn tổng hợp 38
TT Tên tiêu đề Trang
30. Phương phỏp tớnh giỏ gốc nguyờn vật liệu 53
31. Kế toán tổng hợp nhập , xuất kho NLVL 54
32. Tài khoản sử dụng 54
33. Kế toán tổng hợp hợp trường hợp nhập kho NLVL 55
34. Kế toán tổng hợp trường hợp xuất kho NLVL 52
35. Chương III : nhận xét và kiến nghị về công tác 71
kế toán NLVL tại xí nghiệp
36. Nhận xét chung về kế toán NLVL tại xí nghiệp 71
37. Tự nhận xột trong quỏ


Xem Thêm: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại xí nghiệp giống tằm Nam Định
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại xí nghiệp giống tằm Nam Định sẽ giúp ích cho bạn.