Tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Mặt Trời

MỤC LỤC

- LỜI MỞ ĐẦU
- LỜI CẢM ƠN
- NỘI DUNG

CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN Đầu Tư TÂM MẶT TRỜI
I Tình hình chung của Công ty cổ phần Đầu Tư Tâm Mặt Trời1
1.1 Quá trình hình thành và phát riển của Công ty
1.2 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Đầu Tư Tâm Mặt Trời
1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
1.4 Sản phẩm chính đang kinh doanh
1.5 Thị trường tiêu thụ
1.6 Nguồn nhân lực
II Công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Đầu Tư Tâm Mặt Trời
2.1 Công tác tổ chức quản lý của Công ty
2.3 Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty
2.3.1 Giới thiệu về các chuẩn mực kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Tâm Mặt Trời
2.3.2 Tổ chức Bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Đầu Tư Tâm Mặt Trời
2.3.3 Đặc điểm về việc sử dụng tài khoản kế toán
2.3.4 Đặc điểm về chứng từ kế toán được sử dụng
2.3.5 Hình thức sổ kế toán áp dụngCHƯƠNG II
CÁC VẤN ĐỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
I. Đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành sản xuất Công nghiệp
II. Khái niệm chi phí sản xuất và các cách phận loại chi phí sản xuất
2.1 Khái niệm chi phí sản xuất
2.2 Các cách phân loại CPSX chủ yếu
2.2.1 Phân loại CPSX theo tính chất Kinh Tế (yếu tố chi phí)
2.2.2 Phân loại CPSX theo công dụng Kinh Tế chi phí ( khoản mục chi phí)
2.2.3 Phân loại chi phí theo quan hệ với sản lượng sản phẩm sản xuất
2.3 Ý nghĩa của công tác quản lý CPSX trong quá trình hoạt động SXKD
III. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm
3.1 Khái niệm giá thành sản phẩm
3.2 Phân loại giá thành sản phẩm
3.2.1 Phân loại giá thành sản phẩm theo thời gian và cơ sở số liệu tính giá thành
3.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm theo phạm vi tính toán
3.4 Mối quan hệ giữa CPSX và giá thành sản phẩm
IV. Kế toán tập hợp CPSX
4.1 Đối tượng tập hợp CPSX, đối tượng tính giá thành sản phẩm
4.1.1 Khái niệm CPSX
4.1.2 Các đối tượng tập hợp CPSX
4.2 Đối tượng tính giá thành sản phẩm
4.2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm
4.2.2 Đối tượng tính giá thành sản phẩm
4.2.3 Nhiệm vụ kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm
4.3 Kế toán tập hợp CPSX
4.3.1 Tài khoản 621 – chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
4.3.2 Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp
4.3.3 Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung
4.3.4 Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang
V. Phương pháp kế toán tập hợp CPSX trong Doanh nghiệp sản xuất
5.1 Tài khoản sử dụng
5.2 Phương pháp kế toán tập hợp CPSX và phân bổ CPNVLTT
5.3 Phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ CPNCTT
5.4 Phương pháp tập hợp và phân bổ CPSXC
5.5 Kế toán tập hợp CPSX toàn Doanh nghiệp
VI. Các phương pháp đánh giá sản phẩm đang chế tạo dở dang
6.1 Phương pháp đánh giá theo CPNVLTT (hoặc chi phí nguyên vật liệu chính)
6.2 Phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương
6.3 Phương pháp đánh giá theo chi phí định mức (hoặc chi phí kế hoạch)
VII. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm và ứng dụng trong các loại hình Doanh nghiệp chủ yếu
7.1 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm
7.1.1 Phương pháp tính giá thành giản đơn (phương pháp trực tiếp)
7.1.2 Phương pháp tính giá thành theo hệ số
7.1.3 Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ
7.1.4 Tính giá thành theo phương pháp loại trừ chi phí
7.1.5 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tổng cộng chi phí
7.1.6 Phương pháp liên hợp
7.1.7 Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo định mức chi phí
7.2 Ứng dụng các phương pháp tính giá thành trong các loại hình Doanh nghiệp chủ yếu
7.2.1 Doanh nghiệp có quy trình Công Nghệ sản xuất phức tập kiểu song song
7.2.2 Doanh nghiệp có quy trình Công Nghệ sản xuất kiểu liên tụcXem Thêm: Tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Mặt Trời
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Mặt Trời sẽ giúp ích cho bạn.