Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần bê tông Ly Tâm Thủ Đức

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
1.1 Khái quát về chi phí giá thành sản phẩm 3
1.1.1 Chi phí 3
1.1.1.1 Khái niệm 3
1.1.1.2 Phân loại 3
1.1.2 Giá thành sản phẩm 6
1.1.2.1 Khái niệm. 6
1.1.2.2 Phân loại 6
1.1.2.3 Đối tượng tính giá thành 6
1.1.2.4 Kỳ tính giá thành 7
1.1.2.5 Kết cấu giá thành 7
1.1.3 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 7
1.1.3.1 Khái niệm 7
1.1.3.2 Phương pháp tập hợp chi phí 8
1.1.4 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 9
1.1.5 Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 11
1.2 kế toán tập hợp chi phí sản xuất 11
1.2.1 kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 12
1.2.1.1 Khái niệm 12
1.2.1.2 Chứng từ sử dụng 12
1.2.1.3 Tài khoản sử dụng 12
1.2.1.4 Nguyên tắc hạch toán và trình tự phân bổ 12
1.2.1.5 Sơ đồ hạch toán 13
1.2.2 kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 14
1.2.2.1 Khái niệm 14
1.2.2.2 Chứng từ sử dụng 14
1.2.2.3 Tài khoản sử dụng 15
1.2.2.4 Nguyên tắc hạch toán và trình tự phân bổ 15
1.2.2.5 Phương pháp hạch toán và sơ đồ hạch toán 15
1.2.3 kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 16
1.2.3.1 Khái niệm 16
1.2.3.2 Chứng từ sử dụng 16
1.2.3.3 Tài khoản sử dụng 17
1.2.3.4 Nguyên tắc hạch toán và trình tự phân bổ 17
1.2.3.5 Phương pháp hạch toán và sơ đồ hạch toán. 18
1.3. kế toán tập hợp chi phí thiệt hại trong sản xuất 19
1.3.1 kế toán các khoản thiệt hại về sản phẩm hỏng 19
1.3.1.1 Phân loại sản phẩm hỏng 19
1.3.1.2 Thiệt hại về sản phẩm hỏng 20
1.3.1.3 Chứng từ sử dụng 21
1.3.1.4 Nguyên tắc hạch toán 21
1.3.1.5 Phương pháp kế toán 21
1.3.2 kế toán các khoản thiệt hại ngừng sản xuất 25
1.3.2.1 Khái niệm 25
1.3.2.2 Phân loại 25
1.3.2.3 Phương pháp kế toán 25
1.4 kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 26
1.4.1 kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 26
1.4.1.1 Tổng hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên 27
1.4.1.2 Tổng hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê đinh kỳ 28
1.4.2 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 30
1.4.2.1 Phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 30
1.4.2.2 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 31
1.4.2.3 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu chính 31
1.4.2.4 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo CP định mức 32
1.5 Các phương pháp tính giá thành 32
1.5.1 Phương pháp giản đơn 32
1.5.2 Phương pháp hệ số 33
1.5.3 Phương pháp tỷ lệ 34
1.5.4 Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ 35
1.5.5 Phương pháp phân bước 35
1.5.6 Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 38

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC
2.1 Quá trình hình thành và phát triển 39
2.1.1 Giới thiệu chung về Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức. 39
2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly
Tâm Thủ Đức. 40
2.2 Công tác tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty. 41
2.2.1 Tổ chức quản lý 41
2.2.1.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 41
2.2.1.2 Nhiệm vụ của các phòng ban. 43
2.2.2 Tổ chức sản xuất 45
2.2.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm. 45
2.2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận sản xuất. 45
2.2.2.3 Quy trình Công Nghệ sản xuất sản phẩm 45
2.2.2.4 Một số hình ảnh về sản phẩm của Công ty 47
2.3 Công tác kế toán của công ty. 48
2.3.1 Bộ máy kế toán 48
2.3.1.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại đơn vị 48
2.3.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng nhân viên kế toán 48
2.3.2 Đặc điểm hệ thống kế toán của công ty 50
2.3.2.1 Chế độ chứng từ 50
2.3.2.2 Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty 50
2.3.2.3 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 52
2.3.2.4 Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng 53
2.3.2.5 Cơ sở lập và trình bày báo cáo tài chính tại Công ty 53
2.4 Phân tích khái quát về tình hình tài chính tại Công ty 54
2.4.1 Tình hình tăng giảm tài sản cố định 54
2.4.2 Tình hình tăng giảm vốn chủ sở hữu 54
2.4.3 Tình tăng giảm các khoản Đầu Tư góp vốn vào đơn vị khác 55
2.4.4 Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính 55
2.4.4.1 Sự biến động tài sản và nguồn vốn 56


Xem Thêm: Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần bê tông Ly Tâm Thủ Đức
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần bê tông Ly Tâm Thủ Đức sẽ giúp ích cho bạn.