Một số giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Tình hình nghiên cứu 1
3. Mục tiêu nghiên cứu 2
4. Nhiệm vụ nghiên cứu 2
5. Phương pháp nghiên cứu 3
6. Kết quả đạt được của đề tài 3
7. Kết cấu đề tài

CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTM

1.1. Tổng quan về tín dụng và rủi ro tín dụng trong NHTM 4
1.1.1. Khái niệm tín dụng 4
1.1.2. Vai trò của tín dụng 4
1.1.3. Các phương thức cấp tín dụng 5
1.1.4. Quy định pháp lý về cho vay 6
1.1.5. Thời hạn cho vay 9
1.1.6. Thẩm định tín dụng trung và dài hạn 10
1.1.7. Quy trình cho vay 12
1.2. Rủi ro tín dụng 14
1.2.1. Khái niệm 14
1.2.2. Tác động của rủi ro tín dụng 14
1.2.3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 15
1.2.4. Các dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng 20
1.2.5. Hệ số an toàn 20

1.2.6. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng 22

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NH TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

2.1. Khái quát về NH TMCP Sài Gòn Công Thương 23
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 23
2.1.2. Cơ cấu tổ chức 24
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của NH TMCP Sài Gòn Công Thương 25
2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng tại NH TMCP Sài Gòn Công Thương 29
2.2.1. Doanh số cho vay 32
2.2.2. Doanh số thu nợ 37
2.2.3. Dư nợ cho vay 41
2.2.4. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ 47
2.2.5. Hệ số an toàn vốn tối thiểu – CAR 48
2.2.6. Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động - LDR 49
2.3. Đánh giá thực trạng tín dụng và công tác quản lý tín dụng của NH TMCP Sài Gòn Công Thương giai đoạn 2008-2010 50
2.3.1. Kết quả đạt được 50
2.3.2. Hạn chế 51
2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại trên 52
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ GIÚP CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI Ngân Hàng TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG ĐẠT HIỆU QUẢ 54
3.1. Định hướng phát triển của NH TMCP Sài Gòn Công Thương trong thời gian tới 54
3.2. Một số giải pháp giúp công tác quản lý rủi ro tín dụng tại NH TMCP Sài Gòn Công Thương đạt hiệu quả 55
3.2.1. Xử lý nợ tồn đọng 55
3.2.2. Tăng cường vốn tự có 55
3.2.3. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực 56
3.2.4. Thẩm định tốt trước khi cho vay 56
3.2.5. Hiện đại hóa Công Nghệ NH góp phần hạn chế rủi ro 57
3.2.6. Nâng cao hiệu quả hoạt động của kiểm tra nội bộ 57
3.2.7. Hoàn thiện mô hình ban quản lý tài sản nợ - có 57
3.2.8. Mô hình ban quản lý rủi ro tín dụng tập trung 59
3.2.9. Bảo đảm tín dụng 60
3.2.10. Mua Bảo Hiểm tín dụng 61
3.2.11. Ứng dụng mô hình Basel 61
3.3. Một số kiến nghị 65
3.3.1. Kiến nghị với NH TMCP Sài Gòn Công Thương 65
3.3.2. Kiến nghị với NHNN 66
KẾT LUẬN 68
TÀI LIỆU THAM KHẢO 69
PHỤ LỤC 70


Xem Thêm: Một số giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương sẽ giúp ích cho bạn.