Một số giải pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng NN & PTNT khu công nghiệp Tân Thành


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục đích nghiên cứu. 2
3. Phương pháp nghiên cứu 2
4. Phạm vi nghiên cứu 2
5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp 2
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA Ngân Hàng Thương Mại
1.1 Khái quát chung về tín dụng 3
1.1.1 Tín dụng và sự phát triển của tín dụng. 3
1.1.1.1 Khái niệm tín dụng 3
1.1.1.2 Sự phát triển của tín dụng 3
1.1.2 Bản chất, chức năng của tín dụng 4
1.1.2.1 Bản chất của tín dụng 4
1.1.2.2 Chức năng của tín dụng 5
1.1.3 Các nguyên tắc tín dụng 7
1.1.4 Các hình thức tín dụng Ngân Hàng 8
1.1.4.1 Phân theo thời hạn vay 8
1.1.4.2 Phân loại theo phương thức cho vay 8
1.1.4.3 Phân loại theo đối tượng vay 9
1.1.5 Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả tín dụng 10
1.1.5.1 Phân loại nợ 10
1.1.5.2 Các chỉ số đánh giá hiệu quả tín dụng 11
1.2 Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh cùa Ngân Hàng thương mại. 12
1.2.1 Rủi ro và Quản Trị rủi ro 12
1.2.1.1 Khái nhiệm rủi ro 12
1.2.1.2 Quản Trị rủi ro 13
1.2.2 Rủi ro tín dụng và Quản Trị rủi ro tín dụng 13
1.2.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 13
1.2.2.2 Quản Trị rủi ro tín dụng 14
1.2.3 Dấu hiệu và nguyên nhân gây nên rủi ro tín dụng 15
1.2.3.1 Dấu hiệu của rủi ro tín dụng 15
1.2.3.2 Nguyên nhân gây nên rủi ro tín dụng 16
1.2.4 Tác động của rủi ro tín dụng đối với Ngân Hàng và nền
Kinh Tế xã hội. 20
1.2.4.1 Đối với bản thân Ngân hàng. 20
1.2.4.2 Đối với nền Kinh Tế xã hội. 21
KẾT LUẬN CHƯƠNG I 22
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG Ở CHI NHÁNH NHNo & PTNT KHU CÔNG NGHIỆP TÂN THÀNH GIAI ĐOẠN
2008-2010
2.1 Điều kiện Tự Nhiên – Kinh Tế - Xã Hội trên địa bàn 23
2.2 Tổng quan về chi nhánh NHNo & PTNT khu công nghiệp tân Thành 25
2.2.1 Lịch Sử hình thành và phát triển 25
2.2.1.1 Ngân Hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 25
2.2.1.2 Ngân Hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh khu công nghiệp Tân Thành. 25
2.2.2 Bộ máy quản lý của NHNo & PTNT chi nhánh khu công nghiệp Tân Thành 27
2.2.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức. 27
2.2.2.2 Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban .27
2.2.2.3 Sản phẩm dịch vụ Ngân Hàng cung ứng .29
2.2.3 Thuận lợi và khó khăn. 30
2.3 Tổng quan về hoạt động tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT khu công nghiệp Tân Thành. 31
2.3.1 Các sản phẩm tín dụng của Chi nhánh. 31
2.3.2 Quy trình cho vay 33
2.3.3 Kết quả hoạt động tín dụng của Chi nhánh giai đoạn
2008- 2010 37
2.3.3.1 Kết quả kinh doanh của Ngân Hàng giai đoạn 2008 – 2010 37
2.3.3.2 Kết quả của hoạt động huy động vốn. 39
2.3.3.3 Kết quả của hoạt động cho vay. 42
2.3.3.4 Kết quả hoạt động cho vay trên nguồn vốn huy động 45
2.4 Thực trạng rủi ro tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT khu công nghiệp Tân Thành giai đoạn 2008 – 2010 47
2.4.1 Tình hình nợ quá hạn 47
2.4.2 Những thành tựu đạt được, biện pháp xử lý rủi ro, hạn chế và nguyên nhân của hoạt động tín dụng tại chi nhánh NHN0 & PTNT khu công nghiệp Tân Thành. 52
2.4.2.1 Những thành tựu đạt được 52
2.4.2.2 Những biện pháp Ngân Hàng đã áp dụng để xử lý rủi ro tín dụng. 52
2.4.2.3 Những hạn chế cần khắc phục và nguyên nhân của hạn chế. 53
KẾT LUẬN CHƯƠNG II 62
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNo & PTNT KHU CÔNG NGHIỆP TÂN THÀNH
3.1 Định hướng phát triển 63
3.1.1 Định hướng chung 63
3.1.2 Một số mục tiêu cụ thể 64
3.2 Những giải pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT khu công nghiệp Tân Thành 64
3.3 Một số kiến nghị 69
3.3.1 Đối với NHNo & PTNT Bà Rịa Vũng Tàu. 69
3.3.1.1 Nâng cao doanh số cho vay lành mạnh 69
3.3.1.2 Nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro 71
3.3.2 Đối với Ngân Hàng Nhà nước và cấp trên. 72
3.3.3 Đối với ban ngành tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 77
KẾT LUẬN CHƯƠNG III 78
KẾT LUẬN 79
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng NN & PTNT khu cô
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng NN & PTNT khu cô sẽ giúp ích cho bạn.