Tên đề tài
Kế toán tập hợp phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần vận tải hành khách số 14
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU


PHẦN I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH SỐ 14
I. GIỚI THIỆU VỀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH SỐ 14
1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty 2
2. Đắc điểm tổ chức kinh doanh của Công ty 3
3. Tổ chức bộ máy quản lý và công tác kế toán tại Công ty 4
3.1. Tổ chức bộ máy quản lý 4
3.2 . Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty VTHK số 14 6
II. CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP
1. Kế toán TSCĐ 8
2. Kế toán tiền lương và BHXH 9
3. Kế toán nguồn vốn bằng tiền 10
4. Kế toán các khoản phải nộp Nhà nước 11
5. Kế toán chi phí và doanh thu hoạt động tài chính 11
6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 12
7. Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ 12


PHẦN II: HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH SỐ 14
1. Những vấn đề chung về hạch toán
2.Tổ chức hạch toán kế toán tại doanh nghiệp 15


KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán tập hợp phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần vận tải hành kh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần vận tải hành kh sẽ giúp ích cho bạn.