Tên đề tài
Kế toán tại Công ty CP XNK đầu tư thương mại Xuân Phương
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
Phần 1: Tổng quan về Công ty CP XNK đầu tư thương mại Xuân Phương.
1.1: Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển. 3
1.2: Chức năng và nhiệm vụ của công ty. 4
1.3: Đặc điểm kinh doanh và tổ chức hoạt động kinh doanh. 5
1.3.1: Đặc điểm kinh doanh. 5
1.3.2: Phõn tớch, ðỏnh giỏ tỡnh hỡnh hoạt ðộng kinh doanh. 7
1.4: Đặc điểm tổ chức quản lý. 14
1.4.1: Đặc điểm về tổ chức bộ mỏy quản lý. 14
1.4.2: Chức nóng, nhiệm vụ của từng cỏ nhõn và phũng ban. 15


Phần 2: Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty CP XNK đầu tư thương mại Xuân Phương.
2.1: Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 21
2.2: Đặc điểm vận dụng chế độ, chính sách kế toán. 23
2.2.1: Chế ðộ chớnh sỏch kế toỏn chung ỏp dụng tại Cụng ty CP XNK ðầu tý thýừng mại Xuõn Phýừng. 23
2.2.2: Đặc điểm vận dụng hệ thống chứng từ. 25
2.2.3: Đặc điểm vận dụng hệ thống tài khoản. 26
2.2.4: Đặc điểm vận dụng hình thức tổ chức ghi sổ. 29
2.2.5: Đặc điểm vận dụng hệ thống báo cáo. 32
2.3: Đặc điểm tổ chức một số phần hành kế toán chủ yếu. 33
2.3.1: Kế toỏn thanh toỏn với ngýời bỏn. 34
2.3.2: Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với khách hàng. 38
2.3.3: Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với Nhà nước. 42
2.3.4:Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 50


Phần3: Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty CP XNK đầu tư thương mại Xuân Phương.
3.1: Nhận xét đánh giá tình hình quản lý chung. 54
3.2:Nhận xét đánh giá tổ chức kế toán. 54
3.2.1: Những ưu điểm: 54
3.2.2- Những tồn tại : 56
3.2.3:Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán. 57


Kết Luận


Tài liệu tham khảo


Xem Thêm: Kế toán tại Công ty CP xuất nhập khẩu đầu tư thương mại Xuân Phương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tại Công ty CP xuất nhập khẩu đầu tư thương mại Xuân Phương sẽ giúp ích cho bạn.