Tên đề tài
Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Kinh doanh và Chế biến lương thực Hà Việt
MỤC LỤC


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 3
DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU 4


LỜI NÓI ĐẦU 5


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KINH DOANH & CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC HÀ VIỆT 6
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 6
1.2. Đặc điểm kinh doanh và tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty 8
1.2.1. Đặc điểm kinh doanh 8
1.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ đang vận hành tại đơn vị 9
1.2.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 12
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 14


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KINH DOANH & CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC HÀ VIỆT 16
2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 16
2.2 Đặc điểm vận dụng chính sách kế toán 17
2.3 Đặc điểm chung về kế toán nguyên vật liệu tại công ty 21
2.3.1 Những vấn đề chung về kế toán nguyên vật liệu tại công ty 21
2.3.2 Vấn đề tổ chức chứng từ ban đầu tại công ty 25
2.3.3 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty 33
2.3.4 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại công ty 41


CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC HÀ VIỆT 55
3.1 Những ưu điểm 55
3.2 Những hạn chế 57
3.3 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty 57
3.4 Đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ trong công ty 59


KẾT LUẬN 60


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 61


Xem Thêm: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Kinh doanh và Chế biến lương thực Hà Việt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Kinh doanh và Chế biến lương thực Hà Việt sẽ giúp ích cho bạn.